Berga - Norrlidenstråket

Just nu!

Nu planerar vi för den andra dialogen, den 7 juni kl 18.00-20.30. Vi kommer att vara inomhus i en lokal i anslutning till stråket, och återkommer om exakt var när vi vet hur många som kommer.

Utifrån det som diskuterades under promenaden, tas två olika förslag för stråket fram, som vi nu ska ta ställning till. Vill du vara med?

Anmäl dig till: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.
senast den 2 juni.

Detta så vi vet att alla får plats i lokalen och att vi beställer tillräckligt med fika.

Den 29 april höll vi promenaddialog längs stråket. En tapper skara trotsade regn och kyla för att tillsammans med oss gå från Guldfågeln Arena till Norrlidsbadet. Många intressanta och viktiga synpunkter framkom under promenadens gång. Stort tack för er medverkan!

Kalmar kommun vill utveckla ett stråk från odlingslandskapet i väst till Kalmarsund i öst via arenaområdet, Djurängen, Berga och Norrliden. Syftet med stråket är att stärka känslan av att bo nära arenaområdet och havet i norra Kalmar genom, att förstärka sträckan med ett intressant innehåll som kan bli ett besöksmål i sig.

Varför?

Stråket finns utpekat i kommunens Översiktsplan 2013 och i den fördjupade översiktsplanen för Norrliden strand 2012. I Översiktsplanen kallas stråket ”från A till Ö” – Från Arenan till Östersjön. I det nuvarande arbetet med utveckling av stråk-idén har det utvidgats till att även sträcka sig ut i odlingslandskapet. Detta eftersom det är intressant att längs stråket både få med sig norra Kalmars koppling till jordbruket och till kusten. Från Jordbrukslandskap till Kalmarsund – från vidd till vidd.

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta över Berga- Norrlidenstråket

Målbild för stråket

Att utveckla stråket ska stärka norra Kalmar genom att värden kopplas samman och mentalt känns närmare varandra. Som boende i Berga finns exempelvis inte bara kopplingen till stadskärnan genom Norra vägen, utan även en känsla av närhet till havet och Arenaområdet genom det framtida stråket. Norra Kalmar kan också stärkas genom att stråket ges ett innehåll som tydligare lyfter fram stadsdelens innehåll och historia. Stråket har chans att bli en attraktiv målpunkt i sig som gör att fler rör sig till norra staden. När fler besöker olika delar av staden så ökar den sociala hållbarheten eftersom det i möten mellan människor uppstår tillit.

Från vidd till vidd - från arenan till Kalmarsund.

Vad?

En tydlig röd tråd är viktigt för att sträckan ska upplevas som ett sammanhängande stråk. Den röda tråden ska identifieras i samverkan med de mäniskor som bor i området idag genom att kommunen kommer att anordna medborgardialoger. För att vända baksidor till framsidor, skapa nya rörelser och målpunkter kan det även i vissa delar blir viktigt att tillföra bebyggelse.

Hur?

Vi samarbetar med Nyréns arkitekter för att gemensamt anordna dialoger och att utarbeta ett förslag till hur stråket ska utformas och stärkas.

Referenser

Det finns exempel på andra stråk där platser, växtlighet, byggnader, färgsättning, belysning och beläggning har utformats på ett visst sätt för att bilda ett sammanhängande stråk.

Sidan granskad 2017-05-22

Hanna Dahmberg

Arkitekt
Samhällsbyggnadskontoret
Storgatan 35 A
Tel: 0480-45 03 10
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.

Mer information:

Observera att alla dokument och externa länkar öppnas i ett nytt fönster.

  • Vill ni bli familjehem?
  • Vattensmart
  • Plan för vatten och avlopp

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.