Skoldatatek

Verksamhetens upplägg

 • vara behjälplig vid val av assisterande teknik
 • ge möjlighet för pedagoger att prova assisterande teknik och pedagogisk programvara
 • bidra till kompetens-utveckling runt assisterande teknik och pedagogisk programvara
 • skapa mötesplatser med möjlighet till erfarenhetsutbyte
 • samverka med andra instanser
 • ge pedagogisk support

Bakgrund

Undervisningen ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. Personal ska få den kompetensutveckling som krävs för att utföra sina uppgifter professionellt. Elever/barn ska ges möjlighet att använda modern teknik som verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande (Lgr 2011). Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och fritidshem ska vara likvärdig. En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen (Lgr 2011).

Beskrivning

Skoldatateket är en övergripande verksamhet som ansvarar för och arbetar med assisterande teknik och specialpedagogik. I verksamheten finns specialpedagogisk kompetens. Verksamheten syftar till att personal ska kunna få råd och stöd i valet av assisterande teknik samt utveckla kompetens och arbetsmetoder i syfte att öka likvärdigheten för eleverna, ge dem bättre förutsättningar att utvecklas samt öka möjlighet att möta kunskapskraven.

Skoldatateket ingår i nätverk som finns kring assisterande teknik i Sveriges kommuner.

Målgrupp

Skoldatatekets verksamhet riktar sig mot verksamma pedagoger och elevhälsateam inom förskola, fritidshem, grund- och särskola inom Kalmar kommun.

Syfte

 • att vara en del i kommunens centrala elevhälsa
 • att handleda, informera och ge råd om hur man med hjälp av assisterande teknik kan skapa ökade förutsättningar för lärande och därmed öka måluppfyllelsen
 • att medverka till att utveckla inkluderande lösningar för elever i komplicerad inlärningssituation
 • att vara inspirationskälla med möjlighet att prova assisterande teknik och pedagogisk programvara
 • att ta del av ny forskning och sprida kunskaper om assisterande teknik

Mål

Att med hjälp av assisterande teknik anpassa och utveckla arbetssätt och den pedagogiska verksamheten till barn/elevers olika sätt att lära.

Sidan granskad 2017-03-17

Skoldatatek

Ylva Johansson
Specialpedagog, tal och språk
Tel: 0480-45 31 96
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.
Camilla Sandström Nordin
Specialpedagog msu
Tel: 0480-45 31 65
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.
Eva Alfredsson
Specialpedagog, hörsel
Skeppsbrogatan 55
Tel: 0480-45 30 26
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.

Mer information:

Observera att alla dokument och externa länkar öppnas i ett nytt fönster.

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.