Miljö- och årsrapporter

Miljörapporter

Alla tillståndspliktiga företag ska enligt 26 kap 20 § miljöbalken (1998:808) varje år lämna in en miljörapport. Rapporten ska ha kommit in senast den 31 mars och avse kalenderåret innan. Vilka verksamheter som är tillståndspliktiga framgår av miljöprövningsförordningen (2013:251).

Miljörapportens syfte är att redovisa hur verksamheten har tillgodosett kraven och hänsynsreglerna i miljöbalken. Den ska bland annat redovisa hur villkoren i tillståndet efterlevs, hur företaget arbetar med egenkontroll och vilka utsläppsmängder det har varit. Genom miljörapporten kan såväl myndigheter som allmänheten få insyn i det enskilda företagets miljöbelastning. Uppgifter i miljörapporten ger också underlag för internationell rapportering. Innehållet i miljörapporten styrs av miljöbalken, 31 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) och Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport.

Rapporten ska bestå av en grunddel, en textdel och för vissa verksamheter en emissionsdeklaration. För att ta reda på om ert företag omfattas av denna bestämmelse måste ni titta i bilagorna i Naturvårdsverkets föreskrift om miljörapporter (NFS 2006:9).


Det är obligatoriskt för samtliga tillståndspliktiga verksamheter att lämna miljörapporten via SMP, Svenska Miljörapporteringsportalen. Naturvårdsverket har skickat ut foldrar och lathundar till samtliga tillståndspliktiga verksamheter. Läs vidare på Svenska miljörapporteringsportalen, på Naturvårdsverkets hemsida.

Årsrapporter

Även om du inte har en tillståndspliktig verksamhet kan det finnas krav på att du måste lämna in en rapport till Samhällsbyggnadsnämnden varje år. Det gäller t ex om du har en anläggning med köldmedium, eller en anläggning som behandlar avloppsvatten från tätbebyggelse. Även för dessa verksamheter ska rapporten ha kommit in till samhällsbyggnadsnämnden senast den 31 mars och avse kalenderåret innan.

Kemtvättar och lösningsmedelsanvändare

Det kan ibland finnas krav i ett föreläggande från tillsynsmyndigheten att du måste lämna in en årsrapport. I Kalmar kommun gäller detta kemtvättar, samt för större lösningsmedelsanvändare. Vilket innehåll rapporten ska ha beror på vilken typ av verksamhet du bedriver.

Bilskrotningsverksamhet

Bilskrotningsverksamhet regleras av bland annat Miljöbalken, Bilskrotningsförordningen (2007:186) och förordningen om producentansvar för bilar (2007:185). En bilskrotare skall enligt avfallsförordningen föra anteckningar om hantering av farligt avfall, d v s vätskor och ämnen som enligt § 26 i bilskrotningsförordningen ska saneras före annan hantering på bilarna får ske. För varje kalenderår ska enligt bilskrotningsförordningen anteckningarna sammanställas och senast den 28 februari följande år rapporteras till bilproducenterna (Bilsweden). Kopia av rapporten ska skickas till kommunens miljöavdelning eller skriva in informationen i blanketten ”Bilskrotningsverksamhet, anteckningar för verksamhetsåret” här till höger och skicka in till miljöavdelningen.  

För mer information är ni välkomna att ringa oss! 

Sidan granskad 2015-03-25

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.