Samlat Linnéuniversitet i Kalmar

Kalmar är Sveriges nyaste och mest moderna universitetsstad. Tillsammans med Linnéuniversitetet planerar vi för ett samlat universitet mitt i staden vid Universitetskajen.

Etableringen av ett nytt universitet kommer att gynna Kalmar på många sätt. Inte minst vårt lokala näringsliv kommer att få stor nytta av satsningen. Bland annat medverkar Tengboms arkitekter med sitt lokala kontor under projekteringstiden. Även handeln och stadslivet gynnas av ett centralt universitet med fler studenter i stadskärnan.

Skissbild över hur Linnéuniversitetet och Universitetskajen kan komma att se ut i framtiden.

Planerad byggstart i slutet av 2015

Detaljplanen för Ölandshamnen har vunnit laga kraft. Det pågår projektering av området genom framtagande av ett så kallat gestaltningsprogram. Kalmar kommun har köpt magasinet med fastighetsbeteckning Eldaren 6 av Kalmar hamn. Magsinet ska rivas och marken saneras under perioden 1 oktober till 20 november. Ett nytt magasin för hamnanknuten verksamhet uppförs av Kalmar hamn inom hamnområdet. I maj 2015 fattade kommunfullmäktige beslut om att godkänna markanvisningsavtalet mellan kommunen och Linnéuniversitetet, med en rätt för universitetet att överlåta sin del av avtalet till den vinnande anbudsgivaren i sin pågående hyresvärdsupphandling.

I samband med detta fattade kommunfullmäktige beslut om en ändring av det tidigare godkända exploateringsavtalet mellan kommunen och AEVS Eldaren AB, som i dagsläget är universitets hyresvärd för sjöfartsutbildningen.

Planerad byggstart för det nya universitetet blir till årsskiftet 2015–2016. Tidplanen är preliminär och förutsätter bland annat att alla beslut har hunnit fattas.

Vi förbättrar vägarna i området

Just nu bygger vi om Järnvägsgatan och korsningspunkterna mot Barlastgatan och Ölandskajen. Syftet är att göra överfarten tryggare för gång- och cykeltrafikanter och samtidigt underlätta för den tunga trafiken genom att skapa separata körfält. Infarten till Slottsparkeringen ska också göras säkrare med ett separat körfält för de som ska svänga in på parkeringen. Läs mer om projektet via länk till höger under Mer information.

På stationsområdet planeras ett så kallat parkeringsköp för de cirka 150 parkeringsplatser som inte ryms i det underjordiska garaget för de kommande universitetsbyggnaderna. Vi planerar att rusta upp stationsområdet i stort för att skapa fler parkeringar och förbättra tillgängligheten.

Skissbild med förslag på förbättrad korsning för gående, cyklister och tung trafik vid Järnvägsgatan och Universitetskajen.

Lokal för utställning om det nya universitetet

Den gula utställningslokalen syns tydligt i Gästhamnen. Välkommen på ett besök!

I Gästhamnen vid Universitetskajen har kommunen och Linnéuniversitetet byggt upp en utställningslokal som är öppen för alla. Här kan du till exempel se bilder, planer och läsa mer om projektet. Under projektets gång fyller vi på med aktuellt material. På sikt kommer vi även kunna visa hur byggnader, omgivning och gator kan komma att se ut när arbetet är klart.

Kommunens planerade arbeten

Bilden nedanför visar kommunens planerade arbeten inför det nya universitetet.  Under bilden finns mer information om vad de olika siffrorna på bilden betyder. Ungefär en tredjedel av kostnaderna står fastighetsägarna i området för och resten betalas av kommunen.

Bild över olika projekt i Universitetskajen.

  • 1. Upprustning av Universitetskajen.
  • 2, 3 och 4. Se över den yttre miljön runt kommande byggnader. Arbetet innebär främst att anlägga nya vägar.
  • 5 och 11. Anpassa vägar inför ny trafiksituation, bland annat göra nya körfält.
  • 6. Anlägga en ny in och utfart till Barlastgatan med separata körfält för tung trafik.
  • 7. Göra ett nytt och säkrare övergångsställe och ny gång- och cykelbana.
  • Göra ett separat körfält för tung trafik för att säkra att hamnens alla transporter kan passera säkert och utan problem. Se bild nedanför.
  • 8, 9 och 10. Se över den yttre miljön kring kommande byggnader. Arbetet innebär främst att anlägga nya vägar.

Bilden visar vilket område som ska omfatta bebyggelse för det nya universitetet enligt den detaljplan som nu gäller för området i Universitetskajen.

Kort historik

Kommunfullmäktige beslutade att undersöka både Fredriksskansområdet och Ölandshamnen som alternativa platser för universitetsetableringen. Resultatet av den parallella undersökningen ledde till en ny detaljplan för Ölandshamnen som gör det möjligt för Linnéuniversitetet att samla sina verksamheter i ett stadsnära läge.

Detaljplanearbetet på Fredriksskans fortsätter med tonvikt på idrott, rekreation och bostäder. Mer information om utvecklingen av Fredriksskans hittar du via länken i högerkolumnen.

Sidan granskad 2015-07-14

Mattias Andersson

Huvudprojektledare
Kommunledningskontoret
Storgatan 35 A
Tel: 0480-45 02 60
Fax: 0480-45 00 89
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.