Samlat universitet i Kalmar

Kalmar är Sveriges nyaste och modernaste universitetsstad. Tillsammans med Linnéuniversitetet planerar vi för ett universitet mitt i staden.

För kommunen är det en av de största statliga satsningarna hittills. Etableringen av ett nytt universitet kommer att gynna Kalmar på många sätt och inte minst vårt lokala näringsliv kommer att få stor nytta av satsningen. Bland annat medverkar Tengboms arkitekter med sitt lokala kontor under projekteringstiden. Även handeln och stadslivet gynnas av ett centralt universitet med fler studenter i stadskärnan.

Illustrationsskiss Ölandshamnen och Linnéuniversitetet

Skissbild över hur Linnéuniversitetet och Ölandshamnen kan komma att se ut i framtiden.

Läget just nu

 • Detaljplanen för Ölandshamnen har vunnit laga kraft.
 • Just nu pågår projekteringen av området.
 • Kalmar kommun har köpt magasinen med fastighetsbeteckning Eldaren 6 av Kalmar hamn.
 • Planerad byggstart för det nya universitetet blir till årsskiftet 2015- 2016. Tidplanen är preliminär och förutsätter bland annat att alla beslut har hunnit fattas.
 • Exploateringsavtalet mellan kommunen och universitetet är överklagat. Avtalet prövas nu av Kammarrätten. Det är bland annat frågan om parkeringsplatser som är överklagat.

Kalmar kommun har kommit överens med universitetet om att det ska gå att parkera på deras platser under helger och besökssäsong. I stället för att platserna ska stå tomma och outnyttjade under dessa tider kan de därmed komma alla till nytta. Om kommunen skulle behöva bygga egna garageplatser på södra Kvarnholmen skulle det bli mycket dyrare.

  Lokal för utställning av material om det nya universitetet

  I gästhamnen vid Universitetskajen har kommunen och Linnéuniversitetet byggt upp en utställningslokal som är öppen för alla. Här kan du till exempel se bilder, planer och läsa mer om projektet. Under projektets gång fyller vi på med aktuellt material. På sikt kommer vi även kunna visa hur byggnader, omgivning och gator kan komma att se ut när arbetet är klart.
   Utställningslokal inför nytt universitet

Kommunens planerade arbeten

Bilden nedanför visar kommunens planerade arbeten inför det nya universitetet.  Under bilden finns mer information om vad de olika siffrorna på bilden betyder. Ungefär en tredjedel av kostnaderna står fastighetsägarna i området för och resten betalas av kommunen.

Kommunens åtaganden vid universitetsetableringen

1.  Upprustning av Ölandskajen.
2, 3 och 4) Se över den yttre miljön runt kommande byggnader. Arbetet innebär främst att anlägga nya vägar.
5 och 11)  Anpassa vägar inför ny trafiksituation, bland annat göra nya körfält.
6) Anlägga en ny in och utfart till Barlastgatan med separata körfält för tung trafik.
7) Göra ett nytt och säkrare övergångsställe och ny gång- och cykelbana.
Göra ett eget körfält för tung trafik för att  säkra att hamnens alla transporter kan passera säkert och utan problem. Se bild nedanför.
8, 9 och 10) Se över den yttre miljön kring kommande byggnader. Arbetet innebär främst att anlägga  nya vägar.

Skissbild över korsningsförbättringar på södra Kvarnholmen

Skissbild med förslag på  förbättrad korsning för gående, cyklister och tung trafik vid Järnvägsgatan och Ölandskajen.

Ölandshamnen med byggytan

Bilden visar vilket område som ska omfatta bebyggelse för det nya universitetet enligt den detaljplan som nu gäller för området i Ölandshamnen.

Historik

Kommunfullmäktige beslutade först att undersöka både Fredriksskansområdet och Ölandshamnen som alternativa platser för universitetsetableringen. Resultatet av den parallella undersökningen ledde till en ny detaljplan för Ölandshamnen som gör det möjligt för Linnéuniversitetet att samla sina verksamheter i en stadsnära läge.

Detaljplanearbetet på Fredriksskans fortsätter med tonvikt på idrott och bostäder. Mer information om utvecklingen av Fredriksskans hittar du via länken i högerkolumnen.

Sidan granskad 2015-04-24

Mattias Andersson

Huvudprojektledare
Kommunledningskontoret
Storgatan 35 A
Tel: 0480-45 02 60
Fax: 0480-45 00 89
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.