• Startsida
  • / Pågående arbete och driftstörningar

Pågående arbete och driftstörningar

Vi har delat in Kalmar i fyra områden för att bättre samla informationen:

Innerstaden (Gamla stan, Kalmarsundsparken, Stensö, Oxhagen, Malmen, Ängö, Varvsholmen, Tegelviken, Sandås, Kvarnholmen och Tjärhovet)

Norra staden (Snurrom, Vimpeltorpet, Östra Vimpeltorpet, Berga, Norrliden, Djurängen och Funkabo)

Södra staden (Rinkabyholm, Dunö, Boholmarna)

Västra staden (Smedby, Kläckeberga, Flygstaden, Hansa City och Hagbygärde)

Innerstaden
Pågående arbete
25 september 2023 - 01 december 2023
Installation av pollare på Kvarnholmen

Under 2023 installerar Kalmar kommun fordonshinder, så kallade pollare, på flera platser på Kvarnholmen.

Innerstaden
Pågående arbete
18 september 2023 - 30 november 2023
Renovering av dammen i stadsparken

Under hösten renoverar vi dammen i Kalmar stadspark. Arbetet pågår från mitten av september och ska vara färdigt i slutet av november.

Innerstaden
Pågående arbete
01 september 2023 - 31 december 2026
Ölandskajen renoveras

I september påbörjades arbetet med att anlägga en ny kaj. Projektet ska öka attraktionskraften i området, skapa en bättre koppling mellan stationen, universitetet och Kvarnholmen som också kommer skapa goda förutsättningar för turistnäringen.

Hela Kalmar
Pågående arbete
28 augusti 2023 - 06 november 2023
Naturrum, Björnökärr (Snurrom)

Genom att göra området vid Björnökärr mer tillgängligt och användarvänligt skapar vi ett naturrum med plats för lärande och upptäckande.

Innerstaden
Pågående arbete
28 augusti 2023 - 01 december 2023
Renovering av Fredriksskansbroarna

Under hösten renoveras broarna vid Fredriksskans.

Hela Kalmar,Smedby
Pågående arbete
09 juni 2023 - 31 december 2023
Jakobsberg etapp 3

Under den tredje och sista etappen ska en lokalgata på cirka 290 meter och ledningar förlängas. Gatan och ledningar ska ansluta mot Stenmursvägen där ledningar är förberedda under etapp 1.

Norra staden
Pågående arbete
01 juni 2023 - 31 augusti 2023
Ny bullerskärm byggs i Fjölebro

I takt med att Fjölebro färdigställs med bostäder och verksamheter så färdigställer kommunen allmän platsmark. En bullerskärm längs fastigheten Ritaren 1 kommer att byggas för att skärma av verksamheten mot bostäder och grönyta enligt gällande detaljplan.

Norra staden
Pågående arbete
01 juni 2023 - 01 juni 2024
Gatuarbeten Djurängsvägen: Skördarevägen - Kungsgårdsvägen

Ombyggnation av Djurängsvägen pågår. Gång- och cykelvägen byggs på västra sidan förbi det nya bostadsområdet och busk- och trädplanteringen anläggs längs gång- och cykelvägen. Ny gatubelysning byggs längs sträckan, den befintliga belysningen ersätts av ny på västra sidan. Östra sidans trottoarer justeras och får ny asfaltsbeläggning och nya busshållplatser anläggs.

Hela Kalmar
Pågående arbete
01 juni 2023 - 31 maj 2024
Flygstaden fortsätter att utvecklas med fler verksamhetstomter

Kalmar fortsätter att växa och ser till att flera verksamheter kan expandera eller flytta till Kalmar.

Innerstaden
Pågående arbete
01 maj 2023 - 31 december 2023
Renhållning på Esplanaden och Slottsvägen

Kalmar kommun genomför renhållning av Esplanaden och Slottsvägen den första måndagen och tisdagen varje månad och då är det parkeringsförbud längs gatorna.

Innerstaden
Pågående arbete
24 april 2023 - 12 april 2024
Vi gräver för nya ledningar i Stensberg

Under 2023 pågår arbete i området Stensberg. Postmästaregatan, Heijocksgatan, Rudedammsgatan med flera berörs.

Norra staden
Pågående arbete
20 mars 2023 - 21 augusti 2023
Nya förskolelokaler på Djurängsskolan

Under våren och sommaren pågår arbetet.

Innerstaden
Pågående arbete
27 januari 2023 - 31 december 2025
Vi bygger ett kulturhus - parkeringen vid cellgraven delvis avstängd

Som en del i Kalmars nya kulturkvarter kommer vi att bygga om det gamla biblioteket till multifunktionellt hus för kulturverksamheter och evenemang.

Innerstaden
Pågående arbete
05 september 2022 - 28 juli 2023
Murverket vid Västerport renoveras

Västerportsbron är nu öppen igen men vi fortsätter renovera murverket kring Västerport.

Innerstaden
Pågående arbete
20 juni 2022 - 02 oktober 2023
Nytt klubbhus Södra Utmarken

  Vi ska bygga ett nytt klubbhus på Södra Utmarken, Kalmar största fotbollsanläggning. I dagsläget finns fem fullstora fotbollsplaner på Södra Utmarken och det planeras för fler. Med det nya klubbhuset ryms Kalmars Södra IF på en och samma plats. På så sätt skapas också luft för övriga föreningslivets behov.

Innerstaden
Pågående arbete
22 november 2021 - 31 maj 2024
Gamla stan och Slottsvägen - ny infrastruktur

Ny belysning, elkablar, fiber, vatten- och avloppsledningar kommer att anläggas i Gamla Stan och längs Slottsvägen från början av december 2021 till 2024.

Innerstaden
Pågående arbete
11 november 2021 - 31 december 2026
Vi gräver för nya ledningar i Johannesborg/Tegelviken

Under 2021-2026 pågår arbete i området Johannesborg/Tegelviken. Arbetet är etappindelat med perioder av uppehåll.

Innerstaden
Pågående arbete
20 september 2021 - 14 juni 2024
Nya ledningar och ny vägbelysning norr om Tallhagsskolan i Getingen

Under 2021-2024 pågår arbete i området Getingen

Pågående Arbeten

Driftstörningar