• Startsida
  • / Pågående arbete och driftstörningar

Pågående arbete och driftstörningar

Vi har delat in Kalmar i fyra områden för att bättre samla informationen:

Innerstaden (Gamla stan, Kalmarsundsparken, Stensö, Oxhagen, Malmen, Ängö, Varvsholmen, Tegelviken, Sandås, Kvarnholmen och Tjärhovet)

Norra staden (Snurrom, Vimpeltorpet, Östra Vimpeltorpet, Berga, Norrliden, Djurängen och Funkabo)

Södra staden (Rinkabyholm, Dunö, Boholmarna)

Västra staden (Smedby, Kläckeberga, Flygstaden, Hansa City och Hagbygärde)

Lindsdal,Norra staden
Pågående arbete
26 augusti 2024 - 31 oktober 2024
Uppskjutet - Underhåll av bron över E22 mellan Snurrom och Lindsdal

Det planerade underhållet av bron över E22 på Norra vägen/Lindsdalsvägen, som skulle påbörjats 10 april, skjuts nu upp till efter semestern.

Hela Kalmar
Pågående arbete
19 april 2024 - 19 april 2024
Vi tar ner två döda träd på Västra Vallgatan

Under fredagen 19 april tar vi ner två träd vilket påverkar parkeringsplatser.

Hela Kalmar
Pågående arbete
16 april 2024 - 31 maj 2024
Ny linhängd belysning samt bättre tillgänglighet vid Bastion Johannes Rex

Vi påbörjar arbeten vid Bastion Johannes Rex på Södra Vallgatan där det blir ny linhängd belysning samt bättre tillgänglighet med upprustad grusyta.

Läckeby
Pågående arbete
01 april 2024 - 14 juni 2024
Sittmöjligheter vid vattnet i Läckeby

Vi bygger en träplattform med olika sittmöjligheter som soffor vid vattnet i Läckeby.

Hela Kalmar
Pågående arbete
01 april 2024 - 31 oktober 2024
Ombyggnation av infrastruktur Krooks väg och Ebbetorpsvägen, Smedby

Kalmar kommun förbättrar Krooks väg inklusive busshållplatsen och anlägger ny gång-och cykelbana längs både Krooks väg och Ebbetorpsvägen.

Lindsdal
Pågående arbete
21 mars 2024 - 31 maj 2024
Renovering av gång- och cykelbro i Lindsdal - Nils Holgerssons väg

Gång- och cykelbron över Nils Holgerssons väg renoveras under våren 2024. Under renoveringstiden är bron helt avstängd.

Innerstaden,Norra staden
Pågående arbete
21 mars 2024 - 17 maj 2024
Underhållsarbete på gång- och cykelbron mellan Skälby och Oxhagen

Under våren 2024 gör vi arbeten på gång- och cykelbron mellan Oxhagen och Skälby.

Hela Kalmar
Pågående arbete
11 mars 2024 - 08 april 2024
Ny parkering i Snurrom

Då kommunen planerar för en ny förskola och LSS-boende på kvarteret Snöbäret 1 i Snurrom behöver en ersättningsparkering anläggas för att ersätta en del av parkeringsplatserna på Snöbäret 1.

Hela Kalmar
Pågående arbete
11 mars 2024 - 30 juni 2024
Upprustning av Kavaljersparken och förbättring av trafiksäkerhet vid korsningen Skeppsbrogatan/Kavaljersporten

För att öka trafiksäkerheten och främja hållbar mobilitet planeras en ombyggnad av korsningen Skeppsbrogatan/Kavaljersporten. Den del som berörs mest i området är delen som är närmast Kavaljersporten.

Innerstaden
Pågående arbete
26 februari 2024 - 30 maj 2024
Installation av pollare på Kvarnholmen

2022-2024 har det installerats fordonshinder, så kallade pollare, på flera platser på Kvarnholmen. Nu är det dags att serva de pollare som installerades 2022 och driftsätta de som installerats 2023-2024.

Innerstaden
Pågående arbete
26 februari 2024 - 05 april 2024
Renovering av Klapphusbron

Vi renoverar Klapphusbron.

Innerstaden
Pågående arbete
01 januari 2024 - 31 december 2025
Renhållning på Esplanaden och Slottsvägen

Kalmar kommun genomför renhållning av Esplanaden och Slottsvägen den första måndagen och tisdagen varje månad och då är det parkeringsförbud längs gatorna.

Norra staden
Pågående arbete
06 november 2023 - 30 april 2024
Grävarbete i Värsnäs

Sträckan på motionsspåret mellan Värsnäsgården och badplatsens toalett kommer att stängas av från och med 6 november.

Innerstaden
Pågående arbete
18 september 2023 - 30 april 2024
Renovering av dammen i Kalmar stadspark

Det vi gör är att lägga en dammduk i dammens botten eftersom dammen läcker. Slänterna kommer få nya planteringar med växter som blommar i blått. Belysningen som är trasig kommer bytas ut till ny och konstverket i dammen bli ljussatt igen.

Innerstaden
Pågående arbete
01 september 2023 - 31 december 2026
Ölandskajen renoveras

I september påbörjades arbetet med att anlägga en ny kaj. Projektet ska öka attraktionskraften i området, skapa en bättre koppling mellan stationen, universitetet och Kvarnholmen som också kommer skapa goda förutsättningar för turistnäringen.

Hela Kalmar,Smedby
Pågående arbete
09 juni 2023 - 20 maj 2024
Jakobsberg etapp 3

Under den tredje och sista etappen ska en lokalgata på cirka 290 meter och ledningar förlängas. Gatan och ledningar ska ansluta mot Stenmursvägen där ledningar är förberedda under etapp 1.

Norra staden
Pågående arbete
01 juni 2023 - 01 juni 2024
Gatuarbeten Djurängsvägen: Skördarevägen - Kungsgårdsvägen

Ombyggnation av Djurängsvägen pågår. Gång- och cykelvägen byggs på västra sidan förbi det nya bostadsområdet och busk- och trädplanteringen anläggs längs gång- och cykelvägen. Ny gatubelysning byggs längs sträckan, den befintliga belysningen ersätts av ny på västra sidan. Östra sidans trottoarer justeras och får ny asfaltsbeläggning och nya busshållplatser anläggs.

Hela Kalmar
Pågående arbete
01 juni 2023 - 31 maj 2024
Flygstaden fortsätter att utvecklas med fler verksamhetstomter

Kalmar fortsätter att växa och ser till att flera verksamheter kan expandera eller flytta till Kalmar.

Innerstaden
Pågående arbete
24 april 2023 - 12 april 2024
Vi gräver för nya ledningar i Stensberg

Under 2023 pågår arbete i området Stensberg. Postmästaregatan, Heijocksgatan, Rudedammsgatan med flera berörs.

Innerstaden
Pågående arbete
27 januari 2023 - 31 december 2025
Vi bygger ett kulturhus - parkeringen vid cellgraven delvis avstängd

Som en del i Kalmars nya kulturkvarter kommer vi att bygga om det gamla biblioteket till multifunktionellt hus för kulturverksamheter och evenemang.

Innerstaden
Pågående arbete
22 november 2021 - 31 maj 2024
Gamla stan och Slottsvägen - ny infrastruktur

Ny belysning, elkablar, fiber, vatten- och avloppsledningar kommer att anläggas i Gamla Stan och längs Slottsvägen från början av december 2021 till 2024.

Innerstaden
Pågående arbete
11 november 2021 - 31 december 2026
Vi gräver för nya ledningar i Johannesborg/Tegelviken

Under 2021-2026 pågår arbete i området Johannesborg/Tegelviken. Arbetet är etappindelat med perioder av uppehåll.

Innerstaden
Pågående arbete
20 september 2021 - 14 juni 2024
Nya ledningar och ny vägbelysning norr om Tallhagsskolan i Getingen

Under 2021-2024 pågår arbete i området Getingen

Pågående Arbeten

Driftstörningar