Fjölebro – Utbyggnad av infrastruktur i
bostadsområde

Fjölebro etapp 5

På kartan ser du vad som ska byggas.

Arbetet med att färdigställa infrastruktur för etapp 4 och påbörja byggnation av infrastruktur för etapp 5 i Fjölebro har nu påbörjats.

Detta innebär att nya tomter för bland annat flerfamiljshus kan bebyggas.

Arbetena kommer att följa laga kraftvunnen detaljplan för området. Dock kommer inte hela detaljplanen att genomföras i denna etapp.

Hur påverkar detta mig?

Under byggtiden är framkomligheten begränsad. Det innebär att du som går, cyklar eller kör bil kan bli tvungen att välja en annan väg än den du brukar. Följ skyltningen, så hamnar du rätt. Tänk på att sänka hastigheten när du passerar byggplatsen, så hjälper du de som arbetar att få en säker arbetsplats.

Detta gör vi

I etapp 4 som innehåller Optikervägen, Spelarvägen och Spisvägen ska sista asfaltlagret läggas. Gatorna ska även anpassas mot de nybyggda tomternas infarter och remsan som idag är grusad mot tomterna ska beläggas. Cykelvägen längs med Spelarvägen ska asfalteras.

Etapp 5 innehåller en ny lokalgata mellan Teknikervägarna, förlängning av norra Köksvägen och Spisvägen söderut samt förlängning av norra Teknikervägen västerut. Åtgärder kommer även att ske på delar av Fjölebrovägen samt södra Köksvägen och norra Teknikervägen.

Åtgärder som kommer att ske är bland annat masshanteringsarbeten som görs så att gator hamnar på rätt nivå. Vatten- och avloppsledningar kommer att läggas ner i Kalmar Vattens regi och därefter kommer gator, belysning, kanalisation för el och fiber med mera att komma på plats.

På kartan kan du se vilka vägar som kommer att tillkomma samt vilka tomter som hör till respektive etapp.

Tidplan

Arbetena startar i september 2019 och förväntas vara klara till sommaren 2020.

Preliminära tider:

Hösten 2019
Etapp 4: Eventuellt asfalteras cykelvägen längs med Spelarvägen.
Etapp 5: Masshanteringsarbeten samt Kalmar Vatten förlägger ledningar.

Våren 2020
Etapp 4: Asfalteringsarbeten samt justeringar mot infarter och tomter.
Om asfaltering av cykelvägen längs Spelarvägen inte hanns med tidigare görs detta nu.

Etapp 5: Gator, belysning, kanalisation för el och fiber med mera.

Kontakt

Alexander Allansson, byggledare Kalmar kommun, 0485-45 00 00
Emmy Thidell, projektledare Kalmar kommun, 0480-45 06 83

Publicerad: 10 september 2019