Eldningsförbud från 13 maj 2022, klockan 12.00

Eldningsförbud gäller från 13 maj klockan 12.00 i hela Kalmar kommun. Beslutet har tagits i samråd med Länsstyrelsen Kalmar län och ytterligare åtta kommuner i länet. Förbudet gäller tills vidare.

Nya ledningar samt ny gång- och cykelväg söder om Tallhagsskolan i Getingen

Under 2021-2023 pågår arbete i området Getingen

Detta gör vi

  • Kalmar Vatten AB genomför VA-förnyelse i området. Ledningarna för regn- och dräneringsvatten kommer att byggas ut. Läs mer på Kalmar Vattens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  • Kalmar Energi AB lägger ner nya elledningar.
  • Kalmar kommun förnyar delar av vägbelysningen och genomför asfaltering vartefter arbetena blir klara. Asfalteringen kommer att utföras i två lager asfalt. Först läggs en AG och när hela området är färdigt läggs det ett nytt slitlager.
  • Säkerhetshöjande åtgärder kommer att utföras på Rådmansgatan.
  • Breddning av befintlig gång- och cykelväg längs Gröndalsvägen, söder om Tallhagsskolan

Trafikpåverkan

Under byggtiden kommer framkomligheten i området att påverkas.
De slutliga asfalteringsarbetena beräknas att göras under våren och sommaren 2025.

Vad händer när?

Arbetena som ska göras under mark utförs vid olika tillfällen och är etapp-indelade. Detta eftersom vatten- och avloppsledningar av säkerhetsskäl inte får göras samtidigt som arbetet med el-ledningar. Slutligen görs själva återställningen av kantstenen och av gatan, med nytt förstärkningsgrus och ytbeläggning.

Tidsplan

  • Förnyelse av VA-ledningar i området 2021 - 2023. Läs mer på Kalmar Vattens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  • Kalmar Energi AB nya elledningar och fiber 2021 – 2023
  • Hela arbetet beräknas vara klart till sommaren 2023, men det sista översta slitlagret beräknas läggas 2025.
Senast uppdaterad: 21 juni 2022
Publicerad: 20 september 2021