Checklistor

Det är många handlingar som ska med när du söker bygglov eller anmäler en åtgärd. Använd våra checklistor för att undvika att du missar något.

 • Ansökan om bygglov inklusive uppgift om kontrollansvarig. Kontrollansvarig kan du söka på Boverkets webbplats, se länk under "mer information". Ansökan görs enklast på mittbygge.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Situationsplan som baserats på en nybyggnadskarta
  – utdraget kan beställas hos Kart- och GIS-enheten på Kalmar kommun, se länk under "Mer information". Kartan ska innehålla uppgift om byggnadernas mått, placering, mått till tomtgräns, plats för uppställning av fordon samt höjd för färdigt golv.
 • Fasadritning som ska vara måttsatt, skalenlig samt innehålla skallinjal och fastighetsbeteckning. Fasadritningen ska även innehålla beskrivning av fasad- och takmaterial inkl. färgval. Detaljer som takfot och takutsprång
  ska även vara måttsatta.
 • Planritning som ska vara måttsatt, skalenlig samt innehålla skallinjal och fastighetsbeteckning. Planritningen ska även vara möblerad och uppfylla kravet på tillgänglighet och rumsavskiljning.
 • Sektionsritning som visar rumshöjd, byggnadshöjd och nockhöjd. Sektionens skärningslinje ska redovisas på planritningen.
 • Uppgift om kontrollansvarig (KA).


Inför tekniskt samråd krävs normalt:

 • Förslag till kontrollplan
 • Energibalansberäkning
 • Konstruktionsritningar
 • Bevis om färdigställandeskydd om det krävs med hänsyn till åtgärdens omfattning.
 • Ansökan om bygglov inklusive uppgift om kontrollansvarig om ärendet är av större omfattning. Ansökan görs enklast på mittbygge.se.
 • Situationsplan baserat på utdrag ur baskartan – utdraget kan beställas hos Kart- och GIS-enheten på Kalmar kommun, se länk under "Mer information". Kartan ska innehålla uppgift om byggnadernas mått, placering, mått till tomtgräns och vad som avser tillbyggnad.
 • Fasadritning som ska vara måttsatt, skalenlig samt innehålla skallinjal och fastighetsbeteckning. Fasadritningen ska även innehålla beskrivning
  av fasad- och takmaterial inkl. färgval. Detaljer som takfot och takutsprång
  ska även vara måttsatta.
 • Planritning som ska vara måttsatt, skalenlig och innehålla skallinjal och fastighetsbeteckning. Planritningen ska även vara möblerad och uppfylla kravet på tillgänglighet och rumsavskiljning.
 • Sektionsritning som visar rumshöjd, byggnadshöjd och nockhöjd. Sektionens skärningslinje ska redovisas på planritningen.
 • Uppgift om kontrollansvarig.
 • Förslag till kontrollplan
 • Energiberäkning av tillkommande byggnadsdelar, u-värdesberäkning
 • Konstruktionsritningar
 • Bevis om färdigställandeskydd om det krävs med hänsyn till åtgärdens omfattning.


Tekniskt samråd krävs normalt inte men följande handlingar kan krävas för startbesked i samband med bygglov.

 • Förslag till kontrollplan (krävs alltid)
 • Redovisning av u-värden för tillkommande byggnadsdelar såsom tak, väggar, grund samt fönster och dörrar.
 • Konstruktionsritningar/konstruktionsredogörelse.
 • Bevis om färdigställandeskydd om det krävs med hänsyn till åtgärdens omfattning.
 • Ansökan om bygglov. Ansökan görs enklast på mittbygge.se.
 • Situationsplan baserat på utdrag ur baskartan – utdraget kan beställas hos Kart- och GIS-enheten på Kalmar kommun, länk under "Mer information". Kartan ska innehålla uppgift om byggnadernas mått, placering, mått till tomtgräns och vad som avser tillbyggnad.
 • Fasadritning som ska vara måttsatt, skalenlig samt innehålla skallinjal och fastighetsbeteckning. Fasadritningen ska även innehålla beskrivning av fasad- och takmaterial inkl. färgval. Detaljer som takfot och takutsprång ska även vara måttsatta.
 • Planritning som ska vara måttsatt, skalenlig och innehålla skallinjal och fastighetsbeteckning. Planritningen ska innehålla rumsavskiljning och inredning.
 • Sektionsritning som visar rumshöjd, byggnadshöjd och nockhöjd. Sektionens skärningslinje ska redovisas på planritningen.
 • Förlag till kontrollplan.

Tekniskt samråd krävs normalt inte.

 • Anmälan om byggåtgärd. Anmälan görs enklast på mittbygge.se.
 • Situationsplan baserat på utdrag ur baskartan – utdraget kan beställas hos Kart- och GIS-enheten på Kalmar , se länk under "Mer information". Kartan ska innehålla uppgift om byggnadernas mått, placering, mått till tomtgräns och vad som avser tillbyggnad.
 • Fasadritning som ska vara måttsatt, skalenlig samt innehålla skallinjal och fastighetsbeteckning. Fasadritningen ska även innehålla beskrivning av fasad- och takmaterial inkl. färgval. Detaljer som takfot och takutsprång ska även vara måttsatta.
 • Planritning som ska vara måttsatt, skalenlig och innehålla skallinjal och fastighetsbeteckning. Planritningen ska även vara möblerad och uppfylla kravet på tillgänglighet och rumsavskiljning om åtgärden avser en komplementsbostad.
 • Sektionsritning som visar rumshöjd, byggnadshöjd och nockhöjd. Sektionens skärningslinje ska redovisas på planritningen.
 • Förslag till kontrollplan.
 • Grannemedgivande om byggnaden placeras närmare än 4,5 meter från tomtgräns.


Tekniskt samråd krävs normalt inte.

 • Anmälan om byggåtgärd. Anmälan görs enklast på mittbygge.se.
 • Situationsplan (tomtkarta) som visar vilken byggnad som avses och det finns flera byggnader på fastigheten.
 • Fasadritning om installationen innebär ändring av fasadens, takets eller på annat sätt byggnadens uteseende väsentligt.
 • Fasadritningen ska även innehålla beskrivning av material inkl. färgval.
 • Planritning som ska visa den nya eldstadens eller rökkanalens placering.
 • Uppgift om vilken kamin eller rökkanal som ska installeras inklusive teknisk specifikation. Internetlänk till aktuell produktsida accepteras.
 • Ansökan om bygglov inklusive uppgift om kontrollansvarig. Ansökan görs enklast på mittbygge.se.
 • Situationsplan som baserats på en nybyggnadskarta – som beställs hos Kart- och GIS-enheten på Kalmar kommun, se länk under "Mer information". Kartan ska innehålla uppgift om byggnadernas mått, placering, mått till tomtgräns, plats för uppställning av fordon för besökare/kunder, gång och cykelytor samt höjd för färdigt golv.
 • Fasadritning som ska vara måttsatt, skalenlig, innehålla skallinjal och fastighetsbeteckning.  Fasadritningen ska även innehålla beskrivning av fasad- och takmaterial inkl. färgval. Fasadritningen ska även innehålla marklinjer som visar höjdförhållandena innan och efter åtgärd. Detaljer som takfot och takutsprång ska även vara måttsatta.
 • Planritning som ska vara måttsatt, skalenlig samt innehålla skallinjal och fastighetsbeteckning. Planritningen ska även vara möblerad och uppfylla kravet på tillgänglighet och rumsavskiljning. Rummen ska vara numrerade alt. uppgift om användning.
 • Sektionsritning som visar rumshöjd, marklinjer, takfall, byggnadshöjd och nockhöjd.
 • Sektionens skärningslinje ska redovisas på planritningen.
 • Uppgift om kontrollansvarig.
 • Verksamhetsbeskrivning.
 • Uppgift om hur kravet på tillgänglighet enligt Boverkets byggregler kan uppfyllas.
 • Kopia på ansökan om fastighetsbildning om ansökan gäller ett område som ska styckas av.

Inför tekniskt samråd krävs normalt:

 • Förslag till kontrollplan
 • Energibalansberäkning
 • Konstruktionsritningar
 • Brandskyddsbeskrivning
 • Ansökan om bygglov. Ansökan görs enklast på mittbygge.se.
 • Situationsplan baserat på utdrag ur baskartan – utdraget kan beställas hos Kart- och GIS-enheten på Kalmar kommun, länk under "Mer information". Kartan ska innehålla uppgift om plankets/murens sträckning, mått, placering, mått till tomtgräns och befintliga byggnader och anläggningar.
 • Fasadritning över planket/muren som ska vara måttsatt, skalenlig samt innehålla skallinjal och fastighetsbeteckning. Fasadritningen ska även innehålla beskrivning av fasadmaterial inkl. färgval.
 • Sektionsritning/snitt som visar plankets/murens detaljer, höjd och tekniska uppbyggnad.
 • Förslag till kontrollplan.

Fler sidor inom bygga nytt, ändra eller riva

Altan, pool, uteplats och skärmtak

Detta är några av de vanligaste byggprojekten. Oftast kräver de inte bygglov

Attefallshus

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får bygga ett Attefallshus på maximalt 25 kvadratmeter utan att söka bygglov

En- och tvåbostadshus

För dig som vill bygga nytt eller bygga till ett en- eller tvåbostadshus

Garage, carport och förråd

Om du vill bygga garage, carport eller förråd behöver du förmodligen bygglov

Kaminer och eldstäder

Om du vill bygga kamin eller eldstad ska du anmäla det till oss

Uterum

Ett uterum som byggs i anslutning till ditt bostadshus räknas som en tillbyggnad och kräver normalt bygglov

Senast uppdaterad: 1 augusti 2017
Publicerad: 24 maj 2017