Förklaringar av begrepp

Enligt plan- och bygglagen kap. 8 och Boverkets byggregler avsnitt 9 ska nya byggnader och tillbyggnader utföras så att kravet på energihushållning är uppfyllt. Innan du kan få ett startbesked behöver du ta fram en energibalansberäkning för att kunna visa att din byggnad uppfyller kraven

Om din åtgärd gäller en tillbyggnad räcker det med att du kan visa att de nya byggnadsdelarna såsom grunden, väggarna, taget samt fönster och dörrar klarar U-gränsvärdena enligt avsnitt 9:92 i Boverkets byggregler.

Fritidshus är undantagna från det specifika kravet på energihushållning men det generella kravet på energihushållning enligt plan- och bygglagen kap. 8 gäller för alla byggnader och lokaler.

Enligt lagen om färdigställandeskydd (2014:227) krävs ett skydd för konsumenten när en näringsidkare tagit på sig att utföra arbeten som avser åtgärder på ett en- eller tvåbostadshus. Skyddet kan bestå av en bankgaranti eller en försäkring.

Gränsen för när du som byggherre behöver ett skydd är när kostnaden för din åtgärd överstiger 448 000 kr.

Ett skydd behövs inte när konsumenten själv bygger på sitt hus eller om åtgärderna utförs på eller av ett fritidshus.

När ditt bygglov har beviljats kallas du till ett tekniskt samråd som är ett möte där byggherren (sökanden), kontrollansvarig (KA) och byggnadsinspektören träffas. Inför mötet kan du behöva lämna in ett förslag på kontrollplan, energibalansberäkning, bevis om färdigställandeskydd, konstruktionsritningar och eventuellt en brandskyddsbeskrivning.

När du som sökande eller byggherre ska bygga ett nytt hus eller göra en tillbyggnad måste du kunna visa att din åtgärd bl. a. följer kraven på hållfasthet, stadga och beständighet. Bestämmelserna som anger kraven finns dels som generella krav i plan- och bygglagen 8 kap. men också specificerade i de europeiska konstruktionsstandarderna (eurokoder, EKS 10).

För att byggnadsnämnden ska kunna säkerställa att du som byggherre kommer att utföra din åtgärd enligt gällande bestämmelser behöver du ta fram konstruktionsritningar eller redogörelser. Beroende på hur komplicerad din åtgärd är kan det behövas flera ritningar som i detalj visar hur din åtgärd ska utföras.

I enklare ärenden som bodar, förråd och garage behövs endast enklare redogörelser eller en systemritning som visar ett tvärsnitt av byggnaden och den tekniska utformningen.

Kom ihåg att oavsett hur mycket eller lite du behöver redovisa till byggnadsnämnden är det alltid du som byggherre som ansvarar för att byggnaden eller åtgärden följer gällande bestämmelser. Detta gäller även om åtgärden inte kräver bygglov eller anmälan. PBL 10:5§.

Fler sidor inom bygga nytt, ändra eller riva

Altan, pool, uteplats och skärmtak

Detta är några av de vanligaste byggprojekten. Oftast kräver de inte bygglov

Attefallshus

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får bygga ett Attefallshus på maximalt 25 kvadratmeter utan att söka bygglov

En- och tvåbostadshus

För dig som vill bygga nytt eller bygga till ett en- eller tvåbostadshus

Garage, carport och förråd

Om du vill bygga garage, carport eller förråd behöver du förmodligen bygglov

Kaminer och eldstäder

Om du vill bygga kamin eller eldstad ska du anmäla det till oss

Uterum

Ett uterum som byggs i anslutning till ditt bostadshus räknas som en tillbyggnad och kräver normalt bygglov

Senast uppdaterad: 9 oktober 2017
Publicerad: 18 april 2017