Strandskydd

Strandlinje.

Strandskydd gäller vid kusten och vid alla sjöar och vattendrag. Det generella strandskyddet omfattar 100 m från strandlinjen, både på land och i vattnet. Vid kusten är strandskyddsområdet ibland utökat till 200 eller 300 m.

Strandskyddet regleras i Miljöbalken, kapitel 7. Där står bland annat att:

Inom ett strandskyddsområde får inte

  1. nya byggnader uppföras,
  2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt,
  3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller
  4. åtgärder vidtas som väsentligen förändrar livsvillkoren för växt- eller djurarter.

Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden eller upphäva strandskyddet i en detaljplan om det finns särskilda skäl. De särskilda skälen finns uppräknade i lagtexten och är:

  1. att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
  2. att området genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,
  3. att området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
  4. att området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,
  5. att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller
  6. att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

När det gäller försvarsanläggningar, allmänna vägar och järnvägar, samt skyddade områden, till exempel naturreservat, är det länsstyrelsen som beslutar om upphävanden och dispenser. Länsstyrelsen kan även upphäva strandskyddet vid små sjöar och vattendrag som har liten betydelse för strandskyddets syften.

Fler sidor inom bygga nytt, ändra eller riva

Altan, pool, uteplats och skärmtak

Detta är några av de vanligaste byggprojekten. Oftast kräver de inte bygglov

Attefallshus

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får bygga ett Attefallshus på maximalt 25 kvadratmeter utan att söka bygglov

En- och tvåbostadshus

För dig som vill bygga nytt eller bygga till ett en- eller tvåbostadshus

Garage, carport och förråd

Om du vill bygga garage, carport eller förråd behöver du förmodligen bygglov

Kaminer och eldstäder

Om du vill bygga kamin eller eldstad ska du anmäla det till oss

Uterum

Ett uterum som byggs i anslutning till ditt bostadshus räknas som en tillbyggnad och kräver normalt bygglov

Senast uppdaterad: 31 oktober 2018
Publicerad: 3 april 2017