Vädervarning för kraftfullt snöfall och vind

SMHI har utfärdat en vädervarning för onsdagen 1 december för snö och vind, som kan ge stora störningar i trafiken samt elavbrott.

Lantmäteri

På stadsingenjörsavdelningen finns en lantmäterimyndighet som genomför lantmäteriförrättningar i Kalmar kommun.

I en lantmäteriförrättning ändras fastighetsindelningen och rättigheter att använda fastigheter för olika ändamål förändras

  • Nya fastigheter bildas genom avstyckning.
  • Marköverföring mellan fastigheter genomförs som fastighetsreglering.
  • Rätt att dra fram ledningar över annans mark kan skapas med ledningsrätt.
  • Genom anläggningsförrättning kan gemensamhetsanläggningar bildas för att bygga och sköta gemensamma vägar, vatten- och avloppsanläggning, parkeringar med mera.

Kostnaderna för en förrättning betalas av de som berörs av åtgärden.

Ansökan om lantmäteriförrättning görs antingen via e-ansökan där du loggar in med din e-legitimation eller skriftligen på en blankett som du kan hämta via länken nedan, på stadsingenjörsavdelningen, eller ring så skickar vi blanketter. Den skriftliga blanketten måste lämnas eller skickas in till Lantmäterimyndigheten med underskrifter. Vi kan inte ta emot ansökan med e-post. 

Lantmäterimyndigheten ansvarar också för fastighetsregistret och registerkartan med alla fastigheter inom Kalmar kommun.

Kontakt

Fler sidor inom bygga, bo och miljö

Avfall och återvinning

Renhållning, farligt avfall, källsortering och återvinning, FTI, förpacknings- och tidningsinsamlingen, återvinning...

Bostäder

Bostäder, lediga tomter och boendemiljö

Bygga nytt, ändra eller riva

För dig som vill söka bygglov eller anmäla någon annan byggåtgärd

Samhällsutveckling

Aktuella detaljplaner, byggprojekt, trafikplanering och bredbandssatsning

Vatten och avlopp

Kommunalt och enskilt vatten och avlopp, vårt vattenmiljöarbete och tips och råd för att spara vatten

Senast uppdaterad: 12 november 2021
Publicerad: 25 april 2017