Kalmars eklandskap – ett lokalt naturvårdsprojekt
2020-2023 

Kalmar kommun tillhör de områden i landet som har rikligast förekomst av gamla ekar. Därmed har vi också ett särskilt ansvar för många av de arter som är beroende av gamla träd.

Ett exempel är den fridlysta skalbaggen läderbagge som är helt beroende av gamla ihåliga träd, oftast ekar.

De gamla ekarna har oftast vuxit upp i ett ganska öppet landskap som var påverkat av bete eller slåtter. När hävden upphör växer det upp unga träd intill de gamla träden. Det får till följd att de gamla träden, som är känsliga för konkurrens, får fler och fler döda grenar för att slutligen dö betydligt tidigare än de hade gjort om de hade haft bättre utrymme. Där det inte finns förutsättningar för att ha betesdjur krävs det därför återkommande gallring och röjning för att de gamla träden ska klara sig och för att nya ”sparbanksekar” ska få möjlighet att växa upp.

Kalmar kommun har jobbat med naturvårdsåtgärder i ekskogsmiljöer under lång tid, men för att kunna snabba upp arbetet har vi sökt och fått ett lokalt naturvårdsbidrag (LONA) för åtgärder under perioden 2020-2023, på mark som kommunen äger.

I projektet ingår, förutom gallring och röjning följande åtgärder:

  • Uppsättning av mulmholkar – stora trälådor fyllda med ekspån och eklöv. Dessa fungerar som konstgjorda ihåliga träd och forskning har visat att många arter kan leva i dem.
  • Anläggning av ekoxekomposter. Ekstockar grävs ner eller täcks med sand och spån för att fungera som boplats för ekoxe och andra arter som lever i underjordisk ved.
  • Veteranisering av träd – ett samlingsnamn för olika åtgärder som får yngre träd att snabbare utveckla strukturer som annars bara finns på riktigt gamla träd, till exempel håligheter. Det kan verka konstigt att medvetet skada träd, men det är bara träd som annars skulle tas bort som veteraniseras.
  • Utbildning av kommunens personal.
  • Information till allmänheten, både om de åtgärder som görs och om varför miljöer med gamla ekar är så värdefulla.

I de flesta fallen kommer områdena att behålla sin karaktär, även om det förstås märks en förändring direkt efter åtgärderna. Förutom värdena som är direkt knutna till ekarna måste naturligtvis hänsyn tas till andra naturvärden, säkerhet och hur områdena används idag.

Logotyp för LONA, lokala naturvårdssatsningar

Fler sidor inom biologisk mångfald

Fruktlundar

För gynna den biologiska mångfalden har vi anlagt fruktlundar på flera platser.

Giftfri trädgård

Här får du mer information och konkreta tips på hur du kan få en grönskande och giftfri trädgård.

Gräsmatteängar

Kalmar kommun skapar gräsmatteängar för att se till att fjärilar, bin och andra pollinerande insekter hittar mat.

Invasiva arter

Främmande, invasiva arter har stor påverkan på vår biologiska mångfald.

Naturvärden i ekskogsmiljöer

Vi har gjort en inventering av några särskilt intressanta områden i kommunen där sällsynta arter lever.

Senast uppdaterad: 18 september 2023
Publicerad: 23 augusti 2022