Naturvårdsprojekt

Genom aktiv naturvård vill vi skydda och bevara den biologiska mångfalden i kommunen.

Fruktlundar

För gynna den biologiska mångfalden har vi anlagt fruktlundar på flera platser.

Kalmars eklandskap

Kalmar kommun tillhör de områden i landet som har rikligast förekomst av gamla ekar.

Naturvärden i ekskogsmiljöer

Vår del av landet är sedan länge bland annat känd för sin stora koncentration av lövträd, främst ek.