Våtmarker - lekfulla reningsverk

Våtmarker är biotoper med ett rikt djur- och växtliv. De fungerar som naturens egna reningsverk genom att ta upp stora mängder näringsämnen och på så sätt motverka övergödning.

Vattenhållande och grundvattenbildande åtgärder

Vattenhållande och grundvattenbildande åtgärder håller vatten på plats och ger stora ekosystemstjänster.

Varför våtmark?

Våtmarker ger växter och djur god livsmiljö och motverkar övergödningen i havet.

Våtmarker i Kalmar kommun

Kalmars våtmarker består av återskapade vattenmiljöer i naturen.