JavaScript inaktiverat

Många funktioner på webbplatsen kräver att man har JavaScript aktiverat. Vi kan inte ansvara för användarupplevelsen.

Naturområden, naturreservat

Kalmar har nära till stränder och skogar vilket är härligt att flanera i! Naturområden och naturreservat skapas för att skydda och bevara arter och livsmiljöer

Horsö-Värsnäs är ett naturreservat i norra delen av Kalmar. På halvön Värsnäs finns ett stort antal mycket gamla ekar som hyser många sällsynta arter av insekter, lavar och svampar. Där finns en vanlig badplats och ett naturistbad samt ett belyst motionsspår.

Via Kalmarsundsleden norrut kommer man till Horsö. Där finns betesmarker med gamla träd och en del ovanliga växter, bland annat lundvårlök och hartmansstarr. Väster om Horsö finns ett stort våtmarksområde där det finns stora bestånd av ag, vilket är mycket ovanligt på det svenska fastlandet. Fågellivet är rikt.

Svinö är ett naturreservat på en ö som nås via avfarter från Ölandsbron eller en träbro från Jutnabben. Ön är till största delen täckt av planterad barrskog, där flera utländska arter, till exempel douglasgran, svarttall och europeisk och japansk lärk förekommer. I norr finns ett område som betas av får. Längs stränderna finns många av de växter som är typiska för traktens stränder, till exempel strandtåg, klöverört, rödsäv och bunge.

På Svinö finns två badplatser och ett omfattande stigsystem som är flitigt använt för promenader och löpning. Belysning saknas.

Stensö är en halvö i södra delen av Kalmar. Här finns en campingplats, badplatser, delvis belysta motionsspår i olika längd samt minigolfbanor. Större delen av Stensö täcks av ekskog och särskilt längst i norr finns en del riktigt gamla ekar varav några är skyddade som naturminnen. Området har ett rikt fågelliv och en variationsrik vegetation.

Fler sidor inom naturvård, parker

Fiske

Information om fritidsfiske i Kalmar kommun

Kustmiljö och vattendrag

Vi samarbetar för renare kust och god vattenstatus

Naturvård

Kalmar kommun arbetar för att bevara en rik och varierad natur.

Parker och grönområden

Skötsel av parker och grönområden

Skogsvårdsåtgärder

Information kring åtgärder på tätortsnära skog samt produktionsskog

Senast uppdaterad: 6 februari 2018
Publicerad: 5 december 2017