Skogsvårdsåtgärder

Här redovisas större åtgärder i tätortsnära skogsområden.

Avverkning på grund av granbarkborreangrepp

Några granskogsbestånd har drabbats av angrepp av granbarkborre, vilket medför att träden snabbt dör. För att minska spridningen behöver de angripna träden avverkas. Större angrepp finns främst vid motionsspåret i Norrliden, norr om golfbanan vid Värsnäs och i Fruskogen i Ljungbyholm. Informationsskyltar kommer att sättas upp vid de berörda områdena.

Bostadsnära skog

Informationsskyltar sätts upp vid de tätortsnära skogsområdena där åtgärder utförs. Under arbetena kan det tidvis vara svårt att ta sig fram på en del stigar. Tänk på att hålla ett avstånd på minst 50 meter till maskiner och skogsarbetare, för att inte riskera olyckor. Informationsskyltar kommer att sättas upp vid de aktuella områdena. Arbetena utförs av externa entreprenörer, enligt direktiv från kommunen.

Mindre skogsbruksåtgärder som utförs kontinuerligt av kommunens egen personal redovisas inte här.

Produktionsskog

I skogsområden längre ifrån bebyggelse, där skötseln är inriktad mot virkesproduktion, bedrivs mer normalt skogsbruk med naturhänsyn enligt lagar och certifieringsregler. Här får man räkna med att framkomligheten påverkas, till exempel genom att mer ris lämnas kvar efter avverkningen. Vi försöker alltid ta hänsyn till befintliga stigar.

Kommunens skogsbruk ingår i Södra Skogs gruppcertifikat för både FSC® och PEFC™ (logolicenser FSC-C014930 och PEFC/05-22-11). Vi har en skogsbruksplan som redovisar mål och åtgärdsförslag för varje skogsbestånd.

Kontakt

Fler sidor inom naturvård, parker

Beteshagar

Beteshagar i Kalmar kommun

Fiske

Information om fritidsfiske i Kalmar kommun

Kustmiljö och vattendrag

Vi samarbetar för renare kust och god vattenstatus

Naturvård

Kalmar kommun arbetar för att bevara en rik och varierad natur.

Parker och grönområden

Skötsel av parker och grönområden

Senast uppdaterad: 1 januari 2019
Publicerad: 3 maj 2017