Hjärtsäkrare landsbygd

Hjärtsäkrare landsbygd är ett projekt där föreningar, organisation och samfälligheter på landsbygden har möjlighet att ansöka om en hjärtstartare – för att säkra upp möjligheten till att snabbt kunna rädda liv.

Vanliga frågor

Ansökan skall göras av en förening eller organisation med giltigt organisationsnummer.

Ansökan kan avse en eller flera av följande:

 • Ny hjärtstartare med värmeskåp
 • Uppgradering av hjärtstartare
 • Utbildning av hjärt-lungräddning (HLR)

Medel kan sökas för att byta batteri eller elektroder. Medel kan även sökas för utbildningsinsatser. Utbildningen ska i sådana fall erbjudas fler föreningar. Insatser som når så många som möjligt kommer att prioriteras. Medel för hjärtsäkrare landsbygd kan med fördel även sökas för att tillgängliggöra en befintlig hjärtstartare med till exempel värmeskåp för att på det sättet göra hjärtstartaren tillgänglig alltid.

Placering och läge
Platsen ska ligga inom landsbygdsnämndens geografi dvs. översiktsplanens definition av landsbygd. Platsen ska också tillföra en resurs utifrån var befintliga hjärtstartare som är registrerade i hjärtstartarregistret är placerade idag. Områden utan hjärtstartare prioriteras. Offentliga platser prioriteras framför ödsligare platser.

Tillgänglighet
Hjärtstartare i skåp som alltid är tillgängliga prioriteras framför ”inlåsta” hjärtstartare som kräver personal på plats.

Bedömning av ansökningar
Landsbygdsutvecklare gör en helhetsbedömning utifrån ovanstående och tillgängliga budgetmedel. Är årets budgetmedel slut kan ansökan ligga kvar till nästa år i dialog mellan sökande och handläggare. Minst hälften av budgeterade medel ska användas för nya hjärtstartare, övriga medel kan användas för uppdateringar, utbildning och tillgängliggörande. Beslut fattas av landsbygdsutvecklare. Handläggningen sker i Rbok. Avslag ges för hjärtstartare inom Kalmar stad eller där hjärtstartaren inte tillför närmre hjälp. Uppföljning görs årligen till nämnden avseende utdelade medel.

Krav efter beviljade medel
Sökande ska inkomma med offert och i efterhand rapportera utfört arbete till exempel med bilder. Nya hjärtstartare ska registreras i hjärtstartarregistret.

Kalmar kommun använder bidragssystemet Rbok Länk till annan webbplats. för alla ekonomiska stöd. Är det första gången du söker rekommenderar vi att du läser genom vår enkla lathund.

Landsbygdsutvecklare gör en helhetsbedömning utifrån kriterierna för ansökan och tillgängliga budgetmedel. Är årets budgetmedel slut kan ansökan ligga kvar till nästa år i dialog mellan sökande och handläggare.

Avslag ges för hjärtstartare inom Kalmar stad eller där hjärtstartaren inte tillför närmre hjälp.

Ja, vi har inga begränsningar gällande antalet gånger en förening/organisation kan söka. Dock måste ansökningarna hålla sig inom riktlinjerna. Vi förbehåller oss rätten att prioritera efter störta möjliga nytta och ansökan kan komma att skjutas på till nästföljande år.

 • Rockneby IK
 • Böle Bygdegårdsförening
 • Nyttorp näset samfällighetsförening
 • Vassmolösa samfällighetsförening
 • Kolboda samfällighetsförening
 • Kåremo bygdegårdsförening
 • Trekantens IF
 • Äspelund samfällighetsförening