Miljöpeng - tidigare beviljade projekt

Illustration - humlor, fjärilar och bin som flyger runt bland blommor och ängar.

Här kan du läsa vilka projekt som beviljats miljöpeng hittills. Vi hoppas det ger inspiration till fler gröna projekt som gynnar vår miljö.

Tabell: Här listas projekt som beviljats miljöpeng

Beviljad förening

Ansökan avsåg

Trekantens byalag

Inköp av flak/lådcykel som ska användas för transporter och skräpplockning

Kalmar Norra koloniträdgårdsförening

Återbruk av regnvatten för att öka den biologiska mångfalden.

Kalmar Norra koloniträdgårdsförening

Öka andelen självkompostering i föreningen.

Mörebygdens Lokalavdelning i LRF

Öka biologisk mångfald i åkerlandskapet genom att erbjuda mat för insekter

Lotsgårdens sommarstugeägareförening

Uppföra en får och kohage i utvecklande syfte för mer varierad biotop och två bisamhällen.

Koloniträdgårdsföreningen Jordgubben

Anlitande av expert som kan föreläsa om dragväxter och deras betydelse för pollinatörer.

Lotsgårdens sommarstugeägareförening

Uppföra två fårhagar i för mer varierad biotop. Samt bekämpa ”parkslide” som fått fäste i sommarstugeområdet

IFK Kalmar

Utveckla ett ramverk för föreningens arbete med agenda 2030

Boholmarnas vägförening

Öka den biologiska mångfalden och förbättra förutsättningarna för friluftsliv genom att iordningställa ett igenväxt vassområde utmed Törnebybäckens mynning till en naturbetesmark.

Nya Ekenäs Samfällighetsförening

Fortsätta arbetet med att återskapa sjöängen. Med hjälp av inhyrda kor som betar av terrängen hålls ytorna i trim.

Kalmar Norra koloniträdgårdsförening

Pergola för ökad biologisk mångfald. Upphöjd odlingsbädd. Studiecirkel för att öka andelen uppodlad mark på koloniområdet samt öka medvetenheten kring matens betydelse för både hälsan och miljön, samt skapa bisamhällen.

Karlslunda Byalag

I samverkan med skolan ska de öka kunskapen i samhället om vattnets betydelse längst vandringleden vid Halltorpsån.

Kalmar Hästsportklubb

Miljöstationsbyggnad samt ett förråd vid dammen för utrustning av föreningens bevattningsanläggning.

Skäggenäs bygdegårdsförening

Anlägga ett dämme som ska rena vattnet som rinner ut i Revsviken

Exempel på projekt som fått miljöpeng

Regnvattendamm av Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening

Lådcykel att plocka skräp med till Trekantens byalag

För mer information

Fler sidor inom miljöpeng

Ansökningsformulär Miljöpeng

Ansökningsformulär Bygdepeng

Senast uppdaterad: 19 september 2023
Publicerad: 28 juni 2021