Del av Hossmo 1:53, Hossmo

Varför?

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett tillägg i bebyggelsen kring Hossmo säteri.

Vad?

Planen föreslår en ny bostadsfastighet vid Hossmo kyrkväg söder om Hossmo säteri. Den nya fastigheten föreslås få en area av 2000 kvadratmeter och en byggrätt på totalt 250 kvadratmeter i byggnadsarea. Den nya bebyggelsen ska följa existerande byggnaders utformning i skala, uttryck och material.

När?

Du hittar alla planhandlingar och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga faser ljusblå.

Berörda invånare, myndigheter och allmänheten kan lämna synpunkter på förslaget. Planen är på samråd 2017-09-01 - 2017-09-25.

Samhällsbyggnadsnämnden eller kommunfullmäktige beslutar om detaljplanen ska gälla. Tre veckor framåt kan planförslaget överklagas.

Från och med nu gäller detaljplanen, förutsatt att den inte har överklagats.

Kontakt

Fler sidor inom byarna i möre

Harby 1:81, Trekanten

Planen möjliggör för bostäder och utreder möjligheten för en ny förskola

Ljungby 16:236, Ljungbyholm

Här ska 30 hyresrätter byggas. I området finns även villatomter

Senast uppdaterad: 20 juni 2018
Publicerad: 27 juni 2017