Brandvakten 7 och del av Kvarnholmen 2:1, (Gamla brandstationen), Kvarnholmen

Visionsbild över brandstationen

Visionsbild: Atrio arkitekter

I januari 2017 fattade kommunfullmäktige beslut om att sälja brandstationen till Glebes. Nu har en detaljplan tagits fram som antagits av kommunfullmäktige. Därefter kan detaljplanen vinna laga kraft.

Varför?

När brandkåren flyttat till nybyggda lokaler närmare E22 står en vacker byggnad i ett centralt läge tom. Här vill vi ta chansen att utveckla kopplingen mellan Malmen och Kvarnholmen och förbättra förutsättningarna för stadsliv i området. Detaljplanen kommer att tas fram i samarbete med Glebes, som är köpare av byggnaden.

Vad?

I Glebes förslag finns hela brandstationsbyggnaden kvar men kompletteras med några nya huskroppar och en cylinderformad glasbyggnad. I byggnaderna finns bostäder, kontorslokaler, café och restaurang. Förslaget gör att siktlinjerna mot brandstationen från Sveaplan behålls vilket är viktigt för stadsbilden.

Utgångspunkten för planarbetet som nu tar vid finns i den fördjupade översiktsplanen för Kvarnholmen. Den talar till exempel om ökat stadsliv.

I gällande detaljplan är den äldre delen av byggnaden skyddad. Detta skydd kommer att finnas även i den nya detaljplanen. Skyddet innebär att byggnaden inte får rivas. Eftersom byggnaden anses som skyddsvärd är det inte heller tillåtet att bygga framför den så att fasaden på den äldre delen helt skyms.

När?

Planen har antagits av kommunfullmäktige och har vunnit laga kraft den 23. juli

Glebes förslag för gamla brandstationen. Källa: Atrio arkitekter

Glebes förslag för brandstationen. Källa: Atrio arkitekter

Du hittar alla planhandlingar och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga faser ljusblå.

Berörda invånare, myndigheter och allmänheten kan lämna synpunkter på förslaget. Planen är på samråd 2017-09-01 - 2017-09-25.

Det bearbetade förslaget granskas för beslut om antagande. Synpunkter kan lämnas även här. Granskningstid är 29 november till 20 december 2017.

Samhällsbyggnadsnämnden eller kommunfullmäktige beslutar om detaljplanen ska gälla. Tre veckor framåt kan planförslaget överklagas.

Från och med nu gäller detaljplanen, förutsatt att den inte har överklagats.

Kontakt

Fler sidor inom innerstaden

Del av Malmen 2:3 m fl., (Fredriksskans), Malmen

Här ska 200-300 bostäder byggas. Vi utvecklar även områdets rekreationsvärde med parker och en strandpromenad

Del av Sandås 2:7 m.fl.

Bostäder och verksamheter

Del av Stensö 2:3, (T-bryggan), Stensö

Vi utreder möjligheten att skapa bostäder och bättre tillgängliggöra skärgården.

Eldaren 1, 6 och del av Kvarnholmen 2:6 mfl, (Linnéuniversitetet), Kvarnholmen

På Universitetskajen samlas nu hela Linnéuniversitetets verksamhet i Kalmar

Flodhästen 5 m.fl., (före detta Rifa), Oxhagen

Omvandling av den före detta industritomten till en blandad stadsdel

Gesällen, Kvarnholmen

I kvarteret Gesällen byggs omkring 120 lägenheter och en matbutik

Kulturkvarteret

Här vill vi samla flera olika kultur- och föreningsverksamheter

Kvarnholmen 2:1, (hotell Ölandshamnen)

Plan för ett hotell intill Universitetskajen och järnvägsstationen

Kv Stensö 2:106 m.fl., (Stensö camping), Stensö

Utveckling av Stensö camping med bland annat fler stugor och servicebyggnader

Norra kyrkogården

Del av Oxhagen 2:1 med flera, Kalmar kommun

Telemarken 1, Gröndal 1 och 2 samt del av Tallhagen 2:4 (Gröndal IP och Tallhagsskolan)

Här ska en bra skolmiljö skapas. I planen finns även en konstgräsplan

Tenngjutaren 3 och 14, (Kalmarsunds hotell), Kvarnholmen

Tillägg till gällande detaljplan för att ge en större frihet kring fasadutformningen samt utöka byggrätten med en v...

Vesholmarna 1 med flera fastigheter (nya Kalmarsundsverket)

Ett nytt stadsnära reningsverk och annan användning av befintlig återvinningscentral

Senast uppdaterad: 23 juli 2018
Publicerad: 9 maj 2017