JavaScript inaktiverat

Många funktioner på webbplatsen kräver att man har JavaScript aktiverat. Vi kan inte ansvara för användarupplevelsen.

Brandvakten 7 och del av Kvarnholmen 2:1, (Gamla brandstationen), Kvarnholmen

Visionsbild över brandstationen

Visionsbild: Atrio arkitekter

Just nu

Detaljplanen är på ny granskning 23/2-16/3.

Anledningen till den nya granskningen är vissa förändringar på plankartan. Framförallt handlar det om att en högre höjd tillåts på den fristående paviljongen, för att det ska bli möjligt att bygga en sådan byggnad som illustrationerna visar.

Om du yttrade dig under första granskningen, behöver du inte yttra dig igen. Vi tar med oss inkomna synpunkter från båda granskningarna i bearbetning inför antagande.

I januari 2017 fattade kommunfullmäktige beslut om att sälja brandstationen till Glebes. Nu pågår arbete med att ta fram en ny detaljplan för området.

Varför?

När brandkåren flyttat till nybyggda lokaler närmare E22 står en vacker byggnad i ett centralt läge tom. Här vill vi ta chansen att utveckla kopplingen mellan Malmen och Kvarnholmen och förbättra förutsättningarna för stadsliv i området. Detaljplanen kommer att tas fram i samarbete med Glebes, som är köpare av byggnaden.

Vad?

I Glebes förslag finns hela brandstationsbyggnaden kvar men kompletteras med några nya huskroppar och en cylinderformad glasbyggnad. I byggnaderna finns bostäder, kontorslokaler, café och restaurang. Förslaget gör att siktlinjerna mot brandstationen från Sveaplan behålls vilket är viktigt för stadsbilden.

Utgångspunkten för planarbetet som nu tar vid finns i den fördjupade översiktsplanen för Kvarnholmen. Den talar till exempel om ökat stadsliv.

I gällande detaljplan är den äldre delen av byggnaden skyddad. Detta skydd kommer att finnas även i den nya detaljplanen. Skyddet innebär att byggnaden inte får rivas. Eftersom byggnaden anses som skyddsvärd är det inte heller tillåtet att bygga framför den så att fasaden på den äldre delen helt skyms.

När?

Förhoppningen är att detaljplanen kan bli klar under 2017 så att byggstart kan ske i början av 2018.

Glebes förslag för gamla brandstationen. Källa: Atrio arkitekter

Glebes förslag för brandstationen. Källa: Atrio arkitekter

Du hittar alla planhandlingar och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga faser ljusblå.

Berörda invånare, myndigheter och allmänheten kan lämna synpunkter på förslaget. Planen är på samråd 2017-09-01 - 2017-09-25.

Det bearbetade förslaget granskas för beslut om antagande. Synpunkter kan lämnas även här. Granskningstid är 29 november till 20 december 2017.

Samhällsbyggnadsnämnden eller kommunfullmäktige beslutar om detaljplanen ska gälla. Tre veckor framåt kan planförslaget överklagas.

Från och med nu gäller detaljplanen, förutsatt att den inte har överklagats.

Kontakt

Senast uppdaterad: 23 februari 2018
Publicerad: 9 maj 2017