Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar

Från och med 10 november gäller skärpta allmänna råd i Kalmar kommun och Kalmar län.

Del av Malmen 2:3 m fl. (Fredriksskans), Malmen

Visionsbild över Fredriksskans. Nyréns Arkitektkontor AB.

Visionsbild: Nyréns Arkitektkontor AB

Kontaktpersoner på företagen som bygger på Fredriksskans

Riksbyggen: Nina Thorkelsson, nina.thorkelsson@riksbyggen.se
Grenoligruppen: Christer Lennartsson, christer.lennartsson@projektbyggaren.se
Prospecta: Mia Hasselgren, mia@prospectaforvaltning.se

Varför?

När Guldfågeln arena byggdes öppnades möjligheten att anpassa träningsplanerna vid Fredriksskans för nya ändamål. Syftet med planen är att det i framtiden ska finnas utrymme för både idrott och bostäder i området. Platsen är mycket uppskattad av många kalmarbor och en del av stadens identitet. Vid Fredriksskans utvecklar vi ett nytt centralt parkområde baserat på de gröna områden som finns där i dag. Det gamla staketet har tagits ner och ett allt populärare gångstråk har byggts utmed vattnet. Nu kan du följa vattnet runt hela Malmfjärden. Enligt uppdraget från kommunfullmäktige ska området även i fortsättningen kunna användas för skol- och friidrott.

Vad?

I området kommer omkring 280 nya bostäder och lokaler att byggas. De byggs på upphöjd mark som trappas ned i gradänger mot parken och vattnet. Tanken är att hälften av bostäderna som byggs ska vara hyresrätter. Vi planerar även för en park och ett litet sjötorg i anslutning till Kalmar Vattens dagvattendamm.

Vi sanerar marken

Fredriksskansområdet har skapats genom att man fyllt ut vattnet för att få fram ny mark. De fyllnadsmassor som användes när området fylldes ut uppfyller inte dagens miljökrav. Innan det kan byggas hus här behöver vi därför genomföra stora saneringsarbeten.

För att ta reda på hur mycket föroreningar som finns och var de ligger har vi gjort en omfattande provtagning. Det har även gjorts olika provtagningar för att kunna hantera grundvatten och inströmmande vatten från både Malmfjärden och Fredriksskanskanalen.

För att kunna genomföra saneringen har förskolan Bollen, den friliggande omklädningsbyggnaden och en del av byggnaden som varit vidbyggd läktaren rivits.

Saneringsarbetet påbörjades i maj 2019 med etablering och nu pågår andra förberedande arbeten med provpumpningar och intrimning av reningsanläggningar för att rena bortpumpat vatten samt arbeten för ny anslutning av arenabyggnadens VA-, värme-och kraftförsörjning. I augusti, påbörjas de större och mer omfattande arbetena med saneringen där omkring 35 000 m³ massor ska köras bort. Marken ska sedan delvis återfyllas med rena massor. Saneringsarbetena planeras vara slutförda under februari 2020.

För att göra området tillgängligt kan det krävas att taket på Fredriksskansporten måste demonteras och eventuellt även en av de höga pelarna. Skulle dessa demonteras kommer de att återmonteras i samband med färdigställande 2023.

I samband med saneringen kommer en del lednings- och kabelförläggningsarbeten att göras tillsammans med Kalmar Vatten och Kalmar Energi.

Saneringsområdet på Fredriksskans

Bilden visar var saneringen kommer att göras.

När?

Från exploatörernas byggstart till inflyttning beräknas det ta cirka 3 år, det vill säga att husen står klara år 2023. Om du vill ha närmare information om den exakta tidplanen för de enskilda husen, kontakta respektive exploatör.

När exploatörerna börjar närma sig ett färdigställande av sina byggnader, kommer vi att utföra ytterligare arbeten för att göra klart gator, torg och parker.

Du hittar alla planhandlingar och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga faser ljusblå.

Berörda invånare, myndigheter och allmänheten kan lämna synpunkter på förslaget.

Det bearbetade förslaget granskas för beslut om antagande. Synpunkter kan lämnas även här.

Kontakt

Fler sidor inom innerstaden

Telemarken 1, Gröndal 1 och 2 samt del av Tallhagen 2:4 (Gröndal IP och Tallhagsskolan)

Här ska en bra skolmiljö skapas. I planen finns även en konstgräsplan

Eldaren 1, 6 och del av Kvarnholmen 2:6 med flera, (Linnéuniversitetet), Kvarnholmen

På Universitetskajen samlas nu hela Linnéuniversitetets verksamhet i Kalmar

Vesholmarna 1 med flera fastigheter (nya Kalmarsundsverket)

Ett nytt stadsnära reningsverk och annan användning av befintlig återvinningscentral

Norra kyrkogården

Planen ska möjliggöra mark för utökning av kyrkogården.

Kvarnholmen 2:1, (hotell Ölandshamnen)

Plan för ett hotell intill universitetskajen och järnvägsstationen.

Flodhästen 5 med flera, (före detta Rifa), Oxhagen

Omvandling av den före detta industritomten till en blandad stadsdel

Kulturkvarteret

Här vill vi samla flera olika kultur- och föreningsverksamheter

Bergkristallen 2, Oxhagen

Här planeras för lägenheter, stadsradhus och förskola.

Liljan 7, Kalmarsundsparken

Här planeras för villor, parhus och flerbostadshus.

Tranan 4, samt del av Malmen 2:2 (Gamla Liljas)

Här planerar vi för bostäder och centrumverksamhet

Hundrastgård i Kalmarsundsparken

Under 2020 kommer en hundrastgård att byggas i Kalmarsundsparkens södra del.

Del av Sandås 2:7, Tegelviken

Bostäder och verksamheter

Del av Stensö 2:3, (T-bryggan), Stensö

Vi utreder möjligheten att skapa bostäder och bättre tillgängliggöra skärgården.

Del av Tegelviken 2:4

Planförslaget möjliggör för cirka 60-70 lägenheter invid korsningen Stensbergsvägen/Falkenbergsvägen.

Detaljplan del av Kvarnholmen 2:6 (mobilitetshus i hamnen)

Ett mobilitetshus för en hållbar och tillgänglig parkeringslösning för bilar och cyklar på Barlastholmen.

Ny ishall

Nuvarande ishall "IFFE-hallen" ska rivas och ersättas av en nybyggd arena.

Jungmannen 8, Barlastholmen

Här skapar vi förutsättningar för hotell-, kontor-, centrum- samt skoländamål.

Senast uppdaterad: 28 oktober 2020
Publicerad: 9 maj 2017