Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar

Från och med 10 november gäller skärpta allmänna råd i Kalmar kommun och Kalmar län.

Eldaren 1, 6 och del av Kvarnholmen 2:6 mfl., (Linnéuniversitetet), Kvarnholmen

Universitetskajen i framtiden.

Visionsbild: Tengbom arkitekter

Varför?

Linnéuniversitetet har tidigare varit utspritt i många olika lokaler i Kalmar. Genom att samla sig på en plats vill man skapa mötesplatser och en bättre användning av lokalerna. Universitetskajen ger dessutom Kalmar en tydligare identitet som studentstad. Placeringen skapar stadsliv i en del av staden där detta tidigare saknats och bildar en koppling från staden till slottet och de gamla delarna av Kalmar.

Vad?

Undervisningslokaler, kontor och bibliotek. Mötesplatser i form av torg och utåtriktade verksamheter som café och restaurang finns också i planen.

När?

Under hösten 2016 började husen resas. Området inom röd linje är Skanskas byggarbetsplats och avstängt för allmänheten under byggtiden.

Etappindelning Universitetskajen.

Ljuslila= Västra delen Etapp 1
Mörklila=Västra delen Etapp 2
Ljusgrönt=Östra delen Etapp 1
Mörkgrönt= Östra delen Etapp 2

Kommunens planerade arbeten

Bilden nedanför visar kommunens arbeten inför det nya universitetet. Under bilden finns mer information om vad de olika siffrorna på bilden betyder. Ungefär en tredjedel av kostnaderna står fastighetsägarna i området för och resten finansieras av den markförsäljning kommunen genomfört.

Kommunens arbeten vid Universitetskajen.

Genomförda arbeten

Punkterna 2, 5, 6, 7, 10 och 11 som innebar anläggning av nya och säkrare vägar, in- och utfarter, separata körfält samt övergångar och cykelvägar, genomfördes under hösten 2015.

Utanför området på bilden har cykelvägnätet till Universitetskajen och stadskärnan förbättrats. Arbetet genomfördes under 2018 med stöd av Trafikverket.

Pågående och kommande arbeten i tidsordning

  • 3. Arbetena med Barlastgatan kommer att bestå i en justering av gatan och att anlägga en gång- och cykelväg utmed Barlastgatan, från Pedalstråket (nr 2) till Stuvaregatan (nr 10).
  • 9. Ytan mellan Kajen och byggnaderna kommer beläggas med gatsten och viss del ska utföras med trämaterial för att erhålla en bryggkänsla.
  • 4. Landgången ska höjdjusteras och beläggas med gatsten.
  • 3, 4 och 9. Inför Universitetskajens färdigställande 2021 färdigställs området. Landgången (nr 4) ska höjdjusteras och beläggas med gatsten. Barlastgatan (nr 3) görs klar och asfalteras. Kajen (nr 9) kommer beläggas med gatsten och viss del ska utföras med trämaterial för att erhålla en bryggkänsla.
  • 1. Upprustning av Ölandskajen fullföljs när förutsättningarna för Baronen och det planerade hotellet utretts närmare.

Du hittar alla planhandlingar och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå.

Berörda invånare, myndigheter och allmänheten kan lämna synpunkter på förslaget.

Det bearbetade förslaget granskas för beslut om antagande. Synpunkter kan lämnas även här.

Kontakt

Fler sidor inom innerstaden

Telemarken 1, Gröndal 1 och 2 samt del av Tallhagen 2:4 (Gröndal IP och Tallhagsskolan)

Här ska en bra skolmiljö skapas. I planen finns även en konstgräsplan

Vesholmarna 1 med flera fastigheter (nya Kalmarsundsverket)

Ett nytt stadsnära reningsverk och annan användning av befintlig återvinningscentral

Norra kyrkogården

Planen ska möjliggöra mark för utökning av kyrkogården.

Kvarnholmen 2:1, (hotell Ölandshamnen)

Plan för ett hotell intill universitetskajen och järnvägsstationen.

Flodhästen 5 med flera, (före detta Rifa), Oxhagen

Omvandling av den före detta industritomten till en blandad stadsdel

Kulturkvarteret

Här vill vi samla flera olika kultur- och föreningsverksamheter

Bergkristallen 2, Oxhagen

Här planeras för lägenheter, stadsradhus och förskola.

Liljan 7, Kalmarsundsparken

Här planeras för villor, parhus och flerbostadshus.

Tranan 4, samt del av Malmen 2:2 (Gamla Liljas)

Här planerar vi för bostäder och centrumverksamhet

Del av Malmen 2:3 med flera, (Fredriksskans), Malmen

Här ska 200-300 bostäder byggas. Vi utvecklar även områdets rekreationsvärde med parker och en strandpromenad

Hundrastgård i Kalmarsundsparken

Under 2020 kommer en hundrastgård att byggas i Kalmarsundsparkens södra del.

Del av Sandås 2:7, Tegelviken

Bostäder och verksamheter

Del av Stensö 2:3, (T-bryggan), Stensö

Vi utreder möjligheten att skapa bostäder och bättre tillgängliggöra skärgården.

Del av Tegelviken 2:4

Planförslaget möjliggör för cirka 60-70 lägenheter invid korsningen Stensbergsvägen/Falkenbergsvägen.

Detaljplan del av Kvarnholmen 2:6 (mobilitetshus i hamnen)

Ett mobilitetshus för en hållbar och tillgänglig parkeringslösning för bilar och cyklar på Barlastholmen.

Ny ishall

Nuvarande ishall "IFFE-hallen" ska rivas och ersättas av en nybyggd arena.

Jungmannen 8, Barlastholmen

Här skapar vi förutsättningar för hotell-, kontor-, centrum- samt skoländamål.

Senast uppdaterad: 9 september 2020
Publicerad: 9 maj 2017