Flodhästen 5 m.fl., (före detta Rifa), Oxhagen

Varför?

Detaljplanen som tagits fram syftar till att ge möjlighet för ny användning av den före detta industritomten för Rifa-fabriken i Kalmar. Avsikten är att omvandla den till en blandad stadsdel med framförallt bostäder men också möjlighet till vårdboende, och mindre lokaler samt en större matvarubutik.

Vad?

Enligt planförslaget kan området inrymma 600-700 bostäder. Inom området ska även förskola möjliggöras. Marken inom området ägs av PPE Fastigheter i Kalmar AB. Mark för häkte finns på kommunens mark i anslutning till det befintliga polishuset.

I samband med planens genomförande kommer gatustrukturen i området att ändras. Galggatan kopplas ihop med Lorensbergsleden via Erik Dahlbergs väg. Det omvandlade gamla Rifa-kvarteret får en gatustruktur med smala gator och ett torg där i första hand gående och cyklister rör sig. Parkering ska främst ske gemensamt i en samlad parkeringslösning i den västra delen av området men till delar även kunna lösas inom övrig kvartersmark. I östra delen av planområdet finns ett parkstråk med gång- och cykelväg som ska vara kvar och utvecklas med öppen dagvattenanläggning.

Du hittar alla planhandlingar och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga faser ljusblå.

2018-04-03

Text

Kontakt

Fler sidor inom innerstaden

Bergkristallen 2 med flera

Här planeras för lägenheter, stadsradhus och förskola.

Del av Malmen 2:3 m fl., (Fredriksskans), Malmen

Här ska 200-300 bostäder byggas. Vi utvecklar även områdets rekreationsvärde med parker och en strandpromenad

Del av Sandås 2:7 m.fl.

Bostäder och verksamheter

Del av Stensö 2:3, (T-bryggan), Stensö

Vi utreder möjligheten att skapa bostäder och bättre tillgängliggöra skärgården.

Eldaren 1, 6 och del av Kvarnholmen 2:6 mfl, (Linnéuniversitetet), Kvarnholmen

På Universitetskajen samlas nu hela Linnéuniversitetets verksamhet i Kalmar

Gesällen, Kvarnholmen

I kvarteret Gesällen byggs omkring 120 lägenheter och en matbutik

Kulturkvarteret

Här vill vi samla flera olika kultur- och föreningsverksamheter

Kvarnholmen 2:1, (hotell Ölandshamnen)

Plan för ett hotell intill Universitetskajen och järnvägsstationen

Norra kyrkogården

Del av Oxhagen 2:1 med flera, Kalmar kommun

Telemarken 1, Gröndal 1 och 2 samt del av Tallhagen 2:4 (Gröndal IP och Tallhagsskolan)

Här ska en bra skolmiljö skapas. I planen finns även en konstgräsplan

Vesholmarna 1 med flera fastigheter (nya Kalmarsundsverket)

Ett nytt stadsnära reningsverk och annan användning av befintlig återvinningscentral

Senast uppdaterad: 15 oktober 2019
Publicerad: 5 mars 2019