Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Jungmannen 8

Planområde verksamheter Snurrom.

Varför?

LW-fastigheter fick positivt planbesked 2017 och vill utveckla sin fastighet för hotell, centrum, kontor och skoländamål. I samband med att universitetet snart är färdigt fortsätter utvecklingen av Barlastholmen. Avsikten är att skapa en attraktiv miljö runt gästhamnen och planerad bebyggelse inom kvarteret Jungmannen bidrar till att skapa nytt stadsliv i området. Förslaget ramar även in gästhamnens södra sida där den i sin gestaltning och till sin volym samspelar med Linnéuniversitetets nya byggnader.

Kajerna inom planområdet är tänkta att utvecklas till gångfartsgator med möjlighet till exempelvis uteserveringar vid fasaderna och promenadytor vid vattnet. Arbetet med detaljplanen påbörjades 2019 och har bedrivits tillsammans med planerna att utveckla området runt Baronen köpcentrum och hamnen.

Vad?

Just nu pågår ett arbete med en ny detaljplan för Jungmannen 8. Här vill vi skapa förutsättningar för nybyggnation av ett hotell, kontor, centrum samt skoländamål. Målet är att planen tillsammans med Linnéuniversitetet och gästhamnen ska skapa nytt liv i ett av Kalmars mest attraktiva lägen.

När?

Detaljplanen beräknas antas 4:e kvartalet 2020 och vinna laga kraft 1:a kvartalet 2021.

Du hittar alla planhandlingar och andra handlingar i projektet och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga faser ljusblå.

Detaljplanen är ute på samråd under perioden 18 juni 2020 till 14 augusti 2020. Skriftliga synpunkter lämnas senast sen 14 augusti 2020.

Handlingar

Fler sidor inom innerstaden

Bergkristallen 2 med flera

Här planeras för lägenheter, stadsradhus och förskola.

Del av Malmen 2:3 m fl., (Fredriksskans), Malmen

Här ska 200-300 bostäder byggas. Vi utvecklar även områdets rekreationsvärde med parker och en strandpromenad

Del av Sandås 2:7 m.fl.

Bostäder och verksamheter

Del av Stensö 2:3, (T-bryggan), Stensö

Vi utreder möjligheten att skapa bostäder och bättre tillgängliggöra skärgården.

Del av Tegelviken 2:4

Planförslaget möjliggör för cirka 60-70 lägenheter invid korsningen Stensbergsvägen/Falkenbergsvägen.

Detaljplan del av Kvarnholmen 2:6 (mobilitetshus i hamnen)

Ett mobilitetshus för en hållbar och tillgänglig parkeringslösning för bilar och cyklar på Barlastholmen.

Eldaren 1, 6 och del av Kvarnholmen 2:6 mfl, (Linnéuniversitetet), Kvarnholmen

På Universitetskajen samlas nu hela Linnéuniversitetets verksamhet i Kalmar

Flodhästen 5 m.fl., (före detta Rifa), Oxhagen

Omvandling av den före detta industritomten till en blandad stadsdel

Hundrastgård i Kalmarsundsparken

Under 2020 kommer en hundrastgård att byggas i Kalmarsundsparkens södra del.

Kulturkvarteret

Här vill vi samla flera olika kultur- och föreningsverksamheter

Kvarnholmen 2:1, (hotell Ölandshamnen)

Plan för ett hotell intill universitetskajen och järnvägsstationen.

Liljan 7

Här planeras för villor, parhus och flerbostadshus.

Norra kyrkogården

Del av Oxhagen 2:1 med flera, Kalmar kommun

Ny ishall

Nuvarande ishall "IFFE-hallen" ska rivas och ersättas av en nybyggd arena.

Telemarken 1, Gröndal 1 och 2 samt del av Tallhagen 2:4 (Gröndal IP och Tallhagsskolan)

Här ska en bra skolmiljö skapas. I planen finns även en konstgräsplan

Tranan 4

Här planerar vi för bostäder och centrumverksamhet

Vesholmarna 1 med flera fastigheter (nya Kalmarsundsverket)

Ett nytt stadsnära reningsverk och annan användning av befintlig återvinningscentral

Publicerad: 17 juni 2020