Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Liljan 7

Just nu!

Detaljplanen är överklagad. Ärendet ligger nu hos Mark- och miljödomstolen.

Varför

I Kalmar kommuns översiktsplan ingår planområdet inom det område som kallas för Kalmar innerstad. Riktlinjerna för innerstaden är att den ska förtätas med bland annat bostäder. Utifrån översiktsplanens riktlinjer och i takt med en ökad efterfrågan på bostäder möjliggörs därför nya bostäder inom planområdet.

Vad

Detaljplanen möjliggör en utbyggnad av tre friliggande villor, två parhus samt tre flerbostadshus.

Ny bebyggelse ska samspela väl med Kalmarsundsparkens utpräglade karaktär av svensk trädgårdsstad. De nya byggnaderna ska stämma väl överens i stil och utformning med den byggda miljön i området. Utgångspunkten är att den nya bebyggelsen ska samspela med riksintresset för kulturmiljön.

När

  • Granskning II – från och med 17 januari till och med 10 februari.
  • Antagandeprövning i samhällsbyggnadsnämnden – preliminärt, 1:a kvartalet 2020
  • Antagandeprövning i kommunfullmäktige – preliminärt, 2:a kvartalet 2020

Du hittar alla planhandlingar och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga faser ljusblå.

Fler sidor inom innerstaden

Bergkristallen 2 med flera

Här planeras för lägenheter, stadsradhus och förskola.

Del av Malmen 2:3 m fl., (Fredriksskans), Malmen

Här ska 200-300 bostäder byggas. Vi utvecklar även områdets rekreationsvärde med parker och en strandpromenad

Del av Sandås 2:7 m.fl.

Bostäder och verksamheter

Del av Stensö 2:3, (T-bryggan), Stensö

Vi utreder möjligheten att skapa bostäder och bättre tillgängliggöra skärgården.

Del av Tegelviken 2:4

Planförslaget möjliggör för cirka 60-70 lägenheter invid korsningen Stensbergsvägen/Falkenbergsvägen.

Detaljplan del av Kvarnholmen 2:6 (mobilitetshus i hamnen)

Ett mobilitetshus för en hållbar och tillgänglig parkeringslösning för bilar och cyklar på Barlastholmen.

Eldaren 1, 6 och del av Kvarnholmen 2:6 mfl, (Linnéuniversitetet), Kvarnholmen

På Universitetskajen samlas nu hela Linnéuniversitetets verksamhet i Kalmar

Flodhästen 5 m.fl., (före detta Rifa), Oxhagen

Omvandling av den före detta industritomten till en blandad stadsdel

Hundrastgård i Kalmarsundsparken

Under 2020 kommer en hundrastgård att byggas i Kalmarsundsparkens södra del.

Jungmannen

Här skapar vi förutsättningar för hotell-, kontor-, centrum- samt skoländamål.

Kulturkvarteret

Här vill vi samla flera olika kultur- och föreningsverksamheter

Kvarnholmen 2:1, (hotell Ölandshamnen)

Plan för ett hotell intill universitetskajen och järnvägsstationen.

Norra kyrkogården

Del av Oxhagen 2:1 med flera, Kalmar kommun

Ny ishall

Nuvarande ishall "IFFE-hallen" ska rivas och ersättas av en nybyggd arena.

Telemarken 1, Gröndal 1 och 2 samt del av Tallhagen 2:4 (Gröndal IP och Tallhagsskolan)

Här ska en bra skolmiljö skapas. I planen finns även en konstgräsplan

Tranan 4

Här planerar vi för bostäder och centrumverksamhet

Vesholmarna 1 med flera fastigheter (nya Kalmarsundsverket)

Ett nytt stadsnära reningsverk och annan användning av befintlig återvinningscentral

Senast uppdaterad: 8 juli 2020
Publicerad: 16 januari 2020