Planprogram för Snurrom - en ny stadsdel i Kalmar

Snurrom planprogram

Det röda området visar omfattningen av planprogrammet.

Snurrom har stor utvecklingspotential med närhet till havet, stora natur- och rekreationsområden och golfbanan. Läget intill E22 och Norra vägen är också utmärkt. Här kommer en ny stadsdel att växa fram som en bindande länk mellan Vimpeltorpet och Lindsdal.

Redan nu står omkring 900 bostäder klara och när allt är utbyggt förväntas 8 400 människor kunna bo här. I området kommer även en ny bad- och friskvårdsanläggning att byggas.

Nu gör vi ett planprogram

Samhällsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att göra ett planprogram för Snurrom-området där cirka 8 400 människor kan bo och leva nära naturen och med goda trafikförbindelser och förutsättningar för rekreation.

Planprogrammet ska ta ett helhetsgrepp om Snurrom för att underlätta detaljplanarbetet men också för att skapa en dialog och förståelse för hur Kalmar kommun vill utveckla området.

Syftet med planprogrammet är:

  • att utreda och redovisa områdets övergripande planeringsförutsättningar
  • att hålla en bred förankrings- och dialogprocess
  • att visa på en övergripande strukturbild för stadsdelens framtida utformning
  • att ge förslag på en strategisk utbyggnad av området.

En viktig infrastrukturdel för utvecklingen av området är bland annat en väg och framtida bussförbindelse. Vidare planeras det för en ny skola (förskoleklass till årskurs 6) inom området. Dessutom är det i Snurrom som Kalmars nya bad- och friskvårdanläggning kommer att byggas.

Tidplan

Arbetet med planprogrammet beräknas vara slutfört i juni 2022 och vi planerar att en dialog med allmänheten och berörda myndigheter i form av ett samråd kan hållas i mars 2022.

Avgränsning

Planområdesgränsen för planprogrammet går i väster vid E22 och Runnehällsvägen, i söder vid norra Vimpeltorpet, i norr vid naturområdet kring Björnökärr och i öster vid Kalmar Golfklubbs område.

Fler sidor inom snurrom

Markanvisningstävling - dagligvaruhandel med mera, Snurrom

Intill Norra vägen och entrén till Snurrom.

Snurrom, bad och friskvårdsanläggning

Vi planerar för en ny bad- och friskvårdsanläggning i Snurrom.

Snurrom, etapp 1

2016 drog arbetet igång med att bygga ett nytt bostadsområde i Snurrom.

Snurrom, etapp 2

Snurrom fortsätter att utvecklas med nya bostäder i form av bostadsrätter och radhus.

Publicerad: 5 februari 2021