Planering

Här hittar du sådant som är på planeringsstadiet men även färdiga detaljplaner och andra plandokument.

Begära planbesked

Om du vill genomföra något som kräver att en gällande detaljplan ändras eller upphävs begär du planbesked.

Detaljplanering

Om hur detaljplaneprocessen fungerar och när du kan vara med och påverka

Detaljplaner på samråd och granskning

Detaljplaner på samråd eller granskning, det vill säga som du kan tycka till om

Gällande detaljplaner

En gällande detaljplan är utgångspunkten för vad som får byggas i ett område

Pågående detaljplanearbete och projekt

Här hittar du detaljplaner och projekt som har med samhällsbyggnad att göra

Översiktlig planering

I översiktsplanen drar vi upp långsiktiga riktlinjer för hur vi vill utveckla Kalmar kommun