Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Miljöbokslut

Kommunen arbetar för en VÄLMÅENDE NATUR, med ett rent Östersjön, levande vattendrag och ett rikt odlingslandskap. Flera kommunala bolag står för viktiga miljö- och samhällstjänster som vattenrening och förnybar energiproduktion. Att göra naturen tillgänglig för friluftsliv och rekreation bidrar till att människor mår bra.

Miljömässig SAMHÄLLSUTVECKLING stödjer ekosystemtjänster som vattenrening och biologisk mångfald. Det skapar också förutsättningar för hållbart resande och ett cirkulärt samhälle.

Att möjliggöra MILJÖSMART LIV innebär bland annat att kommunen stödjer medborgare i att leva och konsumera miljömedvetet, till exempel cykla och sortera ut matavfall. Information och tjänster ingår, till exempel att underlätta för att dela, hyra och låna.

KUNSKAP OCH LÄRANDE handlar om att elever i förskola och skola ska få en god miljökompetens så att de rustas för en vardag och ett yrkesliv där miljöfrågan är alltmer självklar. Även andra medborgare får miljökunskap via kommunens verksamheter, till exempel medarbetare, brukare och besökare på bibliotek och på evenemang.

I kommunens uppdrag ingår att bedriva MILJÖTILLSYN enligt miljöbalken. Det handlar om att kontrollera att miljölagstiftningen följs. Råd och tips om förbättringar ges också.

I KOMMUNEN SOM ORGANISATION ingår bland annat arbete med energieffektivisering i egna fastigheter,

fossilbränslefria transporter, minskat matsvinn, giftfri förskola och miljökrav i upphandling.

Kommunen deltar på olika sätt i UTVECKLING OCH INNOVATION inom miljöområdet, ofta tillsammans med andra exempelvis Linnéuniversitetet. Det kan handla om nya tekniker och affärsidéer för att förbättra vattenmiljön i havet eller pilotprojekt för mer hållbara transportlösningar.

Text

Fler sidor inom ett grönare kalmar

Cirkulärt samhälle

I Kalmar ska det vara enkelt att dela, hyra, låna, laga och återanvända.

Fossilbränslefri kommun 2030

Kalmar kommun som geografiskt område ska vara helt fossilbränslefritt år 2030.

God vattenstatus

Östersjön och alla kommunens vattendrag ska må bra och bidra till invånares och besökares livskvalitet.

Klimatneutrala Kalmar 2030

Nu krokar vi arm – med invånare, medarbetare, näringsliv, organisationer och andra kommunala verksamheter. Med kraf

Livskvalitet i ett grönt Kalmar

Att bevara och stärka naturen är bra för människors hälsa och skyddar mot klimatförändringar.

Miljöpeng

Lokala utvecklingsgrupper kan ansöka om pengar för att utveckla sin ort, by eller stadsdel med miljöförbättrande åt

Säg hej till TaGe!

Tage återbrukscontainer

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 30 augusti 2023
Publicerad: 20 april 2020