Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Så arbetar vi med hbtq-frågor

Trots en ökad öppenhet i samhället så drabbas fortfarande hbtq-personer av våld, hot om våld, diskriminering och andra kränkningar. Unga hbtq-personer utsätts i större utsträckning än andra för exempelvis osynliggörande och mobbing. Platser som skolan och hemmet upplevs oftare som en otrygg plats av hbtq-ungdomar.

Hbtq-personer uppger även i större utsträckning än andra känslor av otrygghet, avsaknad av emotionellt stöd och brist på tillit till andra människor och inte minst till samhällsinstitutioner. Samtliga faktorer bidrar till såväl fysisk som psykisk ohälsa. Den psykiska ohälsan är mer än dubbelt så stor bland hbtq-personer jämfört med heterosexuella enligt Folkhälsomyndigheten.

Arbetet för lika rättigheter och möjligheter är en viktig fråga för Kalmar kommun.

Kalmar kommun ska vara en tolerant och öppen kommun som synliggör och utmanar normer som begränsar människor.

Alla människor ska kunna leva sina liv utan att behöva dölja sin sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck på grund av rädsla. Alla ska ha samma förutsättningar att utifrån eget intresse och förmåga delta i samhällslivet och att uppnå en god hälsa.

För att nå dit förutsätts och krävs ett aktivt och systematiskt arbete.

I november 2015 tog kommunfullmäktige beslut om en handlingsplan för att systematiskt arbeta in hbtq-perspektivet i det ordinarie arbetet i Kalmar kommun.

Handlingsplanen bygger på fyra områden:

  1. Kunskap - Förtroendevalda, chefer och medarbetare i Kalmar kommun ska ha normkritisk- och hbtq-kunskap för att kunna garantera likvärdig behandling och för att främja jämlika levnadsvillkor.
  2. Bemötande – Alla som har kontakt med Kalmar kommun bemöts, oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning på ett re-spektfullt och lyhört sätt.
  3. Synliggöra – Hbtq-personer ska känna sig inkluderade och synliggjorda i kommunens arbete.
  4. Möjliggöra – I Kalmar kommun skapar vi en livsmiljö präglad av trygghet, tillgänglighet, kvalitet, jämlikhet, öppenhet och nyfikenhet.

Till varje område följer ett antal aktivitetet.

Under 2017 har

  • Samtliga politiker i Kalmar kommun fått en grundkurs i hbtq.
  • Samtliga chefer fått en fördjupningsutbildning i hbtq med särskild inriktning på bemötande, arbetsmiljö och rekrytering. Utbildningen har varit verktygsinriktad för att ge cheferna metoder till att arbeta med sina personalgrupper. Utbildningen har hållits av Rfsl riksförbund.
  • En mängd olika kommunala verksamheter har genomgått och kommer att genomgå en grundutbildning i hbtq. Exempel på detta är fritidsledare, simhallspersonalen, socialsekreterare, HVB-hemspersonal och alla nyanställda chefer.

Under 2017 hbtq-certifierades Elevhälsan i Kalmar kommun och barnhälsan i Smedby, Djurängen och Ljusstaden av Rfsl.

2018 har öppna förskolorna och socialförvaltningen på Familjecentralerna hbtq-certifierats.

Under 2019 kommer fritidsledarna i Södermöre kommundel, Linsdsdal, Nova och UNIK att genomgå processutbildningen för att bli hbtq-certifierade.

Kalmar kommuns kommunikationsenhet blev under hösten 2017 jämlikhetscertifierade genom Make Equal. Certifieringen bygger på genomlysning av webb- och kommunikationsmaterial ur ett normkritiskt perspektiv där samtliga diskrimineringsgrunder omfattas. Certifieringen ger en kvalitetssäkring av verksamheten och ger kommunen praktiska verktyg och metoder för vidare arbete. Kalmar kommun är den första kommunen i Sverige med att jämlikhetscertifiera sin kommunikation.

Kontakt

Fler sidor inom hållbarhet och mänskliga rättigheter

Ett grönare Kalmar

En god miljö är grunden för vår välfärd. Läs mer om vårt miljöarbete här

Så arbetar vi drogförebyggande

Information och rådgivning om alkohol, narkotika, droger och tobak för föräldrar, barn och ungdomar, krogar, mödrav...

Så arbetar vi med jämställdhet

Kalmar ska vara en jämställd kommun där vi oavsett kön har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter

Så arbetar vi med integration

Ett framgångsrikt integrationsarbete är ett av de viktigaste målen för att säkra framtida arbetskraftsbehov, tillvä...

Så arbetar vi med tillgänglighet

Kalmar ska vara en tillgänglig stad för alla, oavsett funktionsnedsättning

Nationella minoriteters rättigheter

Kalmar kommuns ansvar för att arbeta med information, delaktighet samt språk och kultur

Senast uppdaterad: 3 december 2018
Publicerad: 20 september 2017