Ekonomiskt bistånd

Öppna jämförelser av socialtjänstens Ekonomiskt bistånd bygger på enkäter till landets samtliga kommuner. Öppna jämförelser görs i samverkan mellan  Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och regioner (SKR). Syftet med "Öppna jämförelser" är att stimulera kommunerna att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten. Redovisningen ger möjligheter till jämförelser mellan olika kommuner.

Årets resultat visar att:

• Fler än 9 av 10 kommuner uppger att de har en socialjour med socionomutbildad personal tillgänglig dygnet runt.

I Kalmar finns en socialjour med socionomutbildad personal tillgänglig dygnet runt.

• Den genomsnittliga väntetiden för nybesök har förkortats. Andelen kommuner som uppger att väntetiden är två veckor eller kortare har ökat från 86 procent 2020 till 95 procent 2021. Personliga möten har i flera fall ersatts av telefonsamtal och digitala möten på grund av pandemin.

I Kalmar är den genomsnittliga väntetiden för personligt besök vid nyansökan max 14 dagar.

• Andelen kommuner som använder en strukturerad utredningsmall som inkluderar barns situation i alla utredningar fortsätter att öka och två tredjedelar av kommunerna uppfyller indikatorn 2021.

I Kalmar används en strukturerad utredningsmall som inkluderar barns situation i alla utredningar.

• I årets enkät uppger mer än var fjärde kommun (26 procent) att resultat från systematisk uppföljning har använts för verksamhetsutveckling, jämfört med knappt var femte kommun (19 procent) föregående år.

Tidigare resultat har sammanställts och används för verksamhetsutveckling däremot har inte resultat från 2020 sammanställts. Planering finns för fortsatt arbete med systematisk uppföljning.

Fler sidor inom jämförelser, service och kvalitet i verksamheter

Barn- och ungdomsvård

Öppna jämförelser barn- och ungdomsvården

Brukarundersökningar socialförvaltningen

Brukarundersökningarna är en del i arbetet att ständigt förbättra socialförvaltningens verksamhet

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet 2018

SCB:s medborgarundersökning

Invånarnas positiva inställning till kommunen fortsätter enligt SCB:s medborgarundersökning 2020.

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning

Vård och omsorg om äldre

Öppna jämförelser 2014 är den femte rapporten om vården och omsorgen av äldre

Senast uppdaterad: 24 juni 2021
Publicerad: 29 juni 2018