Hemlöshet

Öppna jämförelser av socialtjänstens Hemlöshet bygger på enkäter till landets samtliga kommuner. Öppna jämförelser görs i samverkan mellan  Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och regioner (SKR). Syftet med "Öppna jämförelser" är att stimulera kommunerna att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten. Redovisningen ger möjligheter till jämförelser mellan olika kommuner. Denna jämförelse görs vartannat år.

Genomförs vartannat år, därav redovisas inga resultat för 2021.

Årets resultat visar att:

  • Drygt sex av tio kommuner, 62 procent, uppger att de bedriver någon form av uppsökande verksamhet riktat till personer som riskerar att förlora sitt boende. Andelen har ökat de senaste åren, 2016 uppgav 51 procent av kommunerna att de bedrev sådan uppsökande verksamhet.
    I Kalmar bedrivs uppsökande verksamhet för personer som riskerar förlora sitt boende.

  • 41 procent av kommunerna har en aktuell skriftlig överenskommelse med hyresvärdar och bostadsbolag om hur de ska samarbeta på övergripande nivå. Överenskommelsen avser bostäder för personer utestängda från bostadsmarknaden. 31 procent av kommunerna har en aktuell överenskommelse för hur de ska samarbeta i enskilda ärenden.
    I Kalmar finns ingen överenskommelse med hyresvärdar och bostadsbolag.

  • En av fem kommuner uppger att de har en övergripande plan för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden i kommunen.
    I Kalmar finns inte en övergripande plan i kommunen.

2018 års resultat visar att:
• 55 procent av kommunerna har uppsökande verksamhet till personer som riskerar att förlorar sitt boende. Det är en ökning med 4 procentenheter sedan 2016.
Kalmar har uppsökande verksamhet till personer som riskerar att förlorar sitt boende.

• 23 procent av kommunerna har en aktuell rutin för hur handläggare inom ekonomiskt bistånd ska agera för att förhindra att barnfamiljer med hyresskuld blir avhysta (vräkta).
Kalmar har en aktuell rutin för hur handläggare inom ekonomiskt bistånd ska agera för att förhindra att barnfamiljer med hyresskuld blir avhysta (vräkta).
 
• Knappt en av fem kommuner har en aktuell övergripande plan för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden.
Kalmar kommun saknar en aktuell övergripande plan på övergripande kommunal nivå för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden.

• Var tredje kommun har överenskommelser med hyresvärdar om samverkan på övergripande nivå (34 procent).
Kalmar saknar överenskommelser med hyresvärdar om samverkan på övergripande nivå

Årets resultat visar på att 17 procent av kommunerna har en aktuell övergripande plan för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. I en sådan plan kan beskrivas konkreta insatser utifrån övergripande mål och där det bör framgå vilken roll och vilket ansvar olika aktörer i kommunen har. Kalmar kommun arbetar med att ta fram en sådan plan.

36 procent av kommunerna har överenskommelse om samverkan med bostadsföretag eller hyresvärdar på övergripande nivå. Överenskommelsen avser samverkan om tillgång till bostäder för personer som inte kommer in på den ordinarie bostadsmarknaden. Kalmar kommun saknar en övergripande överenskommelse om samverkan med bostadsföretag eller hyresvärdar.

31 procent av kommunerna har en överenskommelse om samverkan med bostadsföretag eller hyresvärdar i enskilda ärenden. En sådan överenskommelse kan innebära att man samverkar kring specifika resurser, kompetenser och kunskaper om insatser för den enskilde individen. Ett exempel är förebyggande arbete tillsammans med bovärd eller störningsjour. Socialförvaltningen i Kalmar arbetar systematiskt med Kalmarhem och andra hyresvärdar kring dessa frågor men saknar en skriftlig överenskommelse.

I 23 procent av landets kommuner finns en aktuell rutin för att förhindra att barnfamiljer vräks. I rutinen ingår att socialtjänsten muntligen kontaktar barnfamiljer vid kännedom om att hyresskuld föreligger. Socialtjänsten har ansvaret för att upprätthålla kontakten med barnfamiljen till dess att hyresskulden är reglerad. I handläggningen ska barnperspektivet särskilt beaktas. Socialförvaltningen arbetar systematiskt med att förhindra att barnfamiljer vräks. Specifik riktlinje kring socialförvaltningens vräkningsförebyggande arbetet är framtagen och väntar på att bli fastställd av socialnämnden. Att det vräkningsförebyggande arbetet fungerar på ett bra sätt visar sig i bakgrundsfaktorerna där sammanlagt 38 registrerade ansökningar 2015 om vräkning/avhysning inte resulterat i någon verkställd avhysning.

De uppgifter som presenteras i öppna jämförelser ger inte en heltäckande bild av förutsättningar för god kvalitet inom socialtjänsten. Det är därför nödvändigt att resultaten bedöms och analyseras. En handlingsplan kommer att upprättas för de förbättringsområden som identifieras

Fler sidor inom jämförelser, service och kvalitet i verksamheter

Barn- och ungdomsvård

Öppna jämförelser barn- och ungdomsvården

Brukarundersökningar socialförvaltningen

Brukarundersökningarna är en del i arbetet att ständigt förbättra socialförvaltningens verksamhet

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet 2018

SCB:s medborgarundersökning

Invånarnas positiva inställning till kommunen fortsätter enligt SCB:s medborgarundersökning 2020.

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning

Vård och omsorg om äldre

Öppna jämförelser 2014 är den femte rapporten om vården och omsorgen av äldre

Senast uppdaterad: 25 oktober 2021
Publicerad: 3 juli 2017