Missbruk- och beroendevård

Jämförelsen inom missbruk- och beroendevård publiceras vartannat år och bygger på enkäter till landets samtliga kommuner. Öppna jämförelser görs i samverkan mellan Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 

Årets resultat visar att:

 • 63 procent av kommunerna erbjuder minst ett stödprogram för vuxna närstående till en person med missbruksproblem.
  Kalmar erbjuder stödprogram för närstående inom missbruks- och beroendevård.
 • 11 procent av kommunerna har en aktuell rutin att erbjuda enskilda att ta med en stödperson på möten.
  Kalmar har inte en aktuell rutin att erbjuda enskilda att ta med en stödperson på möten.
 • 47 procent av kommunerna har en aktuell överenskommelse med regionen som innehåller: gemensamma mål, resurs- och ansvarsfördelningen och rutiner för samarbete mellan socialtjänstens och regionens personal kring enskilda personer som missbrukar beroendeframkal-lande medel eller spel om pengar. Rutinen ska vara känd och användas.
  Kalmar har en aktuell överenskommelse med regionen.

 2018 års resultat visar att:

 • 93 procent av Sveriges kommuner erbjuder minst en manualbaserad insats
  Kalmar erbjuder minst en manualbaserad insats inom missbruks- och beroendevård.

 • Mellan 6 – 10 procent av Sveriges kommuner genomför systematisk uppföljning till verksamhetsutveckling för vuxna som bor med barn och unga vuxna (18–25 år)
  Kalmar har inte genomfört systematisk uppföljning och använt i sin verksamhetsutveckling inom området missbruks- och beroendevård.

 • 24 procent av Sveriges kommuner använder standardiserade metoder inom socialtjänstens missbruk- och beroendeverksamhet som underlag vid uppföljning av insatser till enskilda
  Kalmar använder delvis standardiserade metoder missbruk- och beroendeverksamhet som underlag vid uppföljning av insatser till enskilda.

Öppna jämförelser inom området missbruks- och beroendevården
publiceras för fjärde gången. Jämförelsen inom detta område publiceras varje år och bygger på enkäter till landets samtliga kommuner. Öppna jämförelser görs i samverkan mellan Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).
Syftet är att stimulera kommunerna att analysera sin verksamhet, lära av
varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten. Redovisningen ger möjligheter till jämförelser mellan olika kommuner. Resultatet som redovisas av Socialstyrelsen stämmer inte helt överens med de uppgifter som rapporterats in.

Årets resultat visar på att en stor del av kommunerna, 69 procent, har en aktuell rutin för samordning mellan ekonomiskt bistånd och missbruks- och beroendevården. Aktuell rutin för samordning med social barn- och ungdomsvård är 59 procent, äldreomsorg 35 procent och socialpsykiatri 54
procent. Aktuell rutin för samordning med LSS (barn och vuxna) är 37 procent. Kalmar kommun har aktuella rutiner inom alla målgrupper bortsett från äldreomsorgen.

För enskilda som har behov av samordnade insatser från flera aktörer är samverkan central och kan utgöra ett stöd för handläggarna och för att samverkan ska fungera på bästa sätt. Samverkan mellan olika aktörer är
viktigt för individen och är en viktig aspekt kopplat till brukarinflytande och
kan motverka att personer faller mellan stolarna. Det är 56 procent av
kommunerna som har en överenskommelse med landstinget innehållande gemensamma mål, resurs- och ansvarsfördelning samt rutiner för samarbete mellan socialtjänstens och landstingens personal. Kalmar kommun har sådana överenskommelse.

Systematisk uppföljning är ett fortsatt utvecklingsområde då det är få kommuner som arbetar med detta. Inom området missbruk är det 6
procent av kommunerna som har använt resultat från systematisk uppföljning, det vill säga sammanställt resultatet på gruppnivå, gällande gruppen enskilda som bor med barn. Motsvarande resultat för gruppen unga vuxna är 9 procent. För enskilda som är 65 år och äldre och de som har kontakt med beroendevård/psykiatri är det 7 procent. Det är i sammanhanget här positivt att uppföljning utifrån standardiserade bedömningsmetoder har ökat. att drygt hälften (52 procent) av kommunerna har en överenskommelse med landstinget innehållande gemensamma mål, resurs- och ansvarsfördelning samt rutiner för
samarbete mellan socialtjänstens och landstingens personal. Kalmar komun har en sådan överenskommelse. Kalmar kommun använder inte standardiserade bedömningsmetoder i den utsträckning som möjliggör systematisk uppföljning.

Resultaten av de öppna jämförelserna grundar sig framför allt på svar från den webbenkät som skickades till kommuner och stadsdelar under våren 2017.

De uppgifter som presenteras i öppna jämförelser ger inte en heltäckande bild av förutsättningar för god kvalitet inom socialtjänsten. Det är därför nödvändigt att resultaten bedöms och analyseras. En handlingsplan kommer att upprättas för de förbättringsområden som identifieras.

OBS! Resultatet som redovisas av Socialstyrelsen för 2017 stämmer inte helt överens med de uppgifter som rapporterats in.

Fler sidor inom jämförelser, service och kvalitet i verksamheter

Barn- och ungdomsvård

Öppna jämförelser barn- och ungdomsvården

Brukarundersökningar socialförvaltningen

Brukarundersökningarna är en del i arbetet att ständigt förbättra socialförvaltningens verksamhet

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet 2018

SCB:s medborgarundersökning

Invånarna ger Kalmar kommun gott betyg

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning

Vård och omsorg om äldre

Öppna jämförelser 2014 är den femte rapporten om vården och omsorgen av äldre

Senast uppdaterad: 6 december 2019
Publicerad: 4 juli 2017