Vård och omsorg om äldre

Öppna jämförelser 2014 är den femte rapporten om vården och omsorgen av äldre som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Socialstyrelsen publicerar gemensamt.

Rapporten innehåller 36 indikatorer som belyser kvaliteten på vården och omsorgen om äldre utifrån olika perspektiv och områden. Rapporten fokuserar på den sammanhållna vården och omsorgen. Rapporten belyser även hemtjänst i ordinärt boende och särskilt boende.

Detta tycker omsorgstagarna

92 procent är som helhet nöjda med hemtjänsten. Motsvarande är 80 procent i vård- och omsorgsboende. Nöjdheten med bemötande är störst, 97 procent av nöjda i hemtjänsten och 93 % i vård- och omsorgsboende.

Förtroendet för personalen är högt, 93 procent känner förtroende
Personalen utför sina arbetsuppgifter väl tycker 90 procent av de svarande
Möjligheten till utevistelse och sociala aktiviteter i särskilt boende upplevs sämre än förra året.

82 procent anser att personalen i hemtjänsten alltid/oftast har tillräckligt med tid. En mindre uppgång sedan förra året. I vård- och omsorgsboende är det en lägre andel, 64 procent, som upplever att personalen har tillräckligt med tid.

87 procent av brukarna i hemtjänsten uppger att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål. Lite bättre än förra året. I vård- och omsorgsboende är svarar 78 procent att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål.

61 procent uppger att det är trivsamma gemensamma utrymmen i vård- och omsorgsboende. Lite sämre än förra året. Brister finns om kunskap vart man ska vända sig med synpunkter eller klagomål.

Uppgifter från kvalitetsregister

Riskbedömningar och registrerade åtgärder vid fall, undernäring, trycksår och munhälsa visar på lågt antal genomföra riskbedömningar och påföljande åtgärder. Detta beror på att mätperioden för uppgifterna gjordes innan Kalmar fullt ut kommit igång med registrering av åtgärder efter riskanalyser.

65 procent av de äldre är tolv månader efter insjuknande i stroke oberoende av hjälp. Läkemedelsanvändning är betydligt lägre än medelvärdet för riket.
Informationen på kommunens hemsida om äldreomsorg är fortfarande mycket bra men har tappat sin tätposition bland landets kommuner.

Hela rapporten finns att läsa på hemsida hos Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) eller Socialstyrelsen enligt länk nedan.

Fler sidor inom jämförelser, service och kvalitet i verksamheter

Barn- och ungdomsvård

Öppna jämförelser barn- och ungdomsvården

Brukarundersökningar socialförvaltningen

Brukarundersökningarna är en del i arbetet att ständigt förbättra socialförvaltningens verksamhet

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) omfattar totalt ca 40 nyckeltal och är indelad i tre huvudområden: Barn och ung

SCB:s medborgarundersökning

Invånarnas positiva inställning till kommunen fortsätter enligt SCB:s medborgarundersökning 2020.

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 6 december 2019
Publicerad: 4 juli 2017