Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen består av 15 politiskt tillsatta ledamöter, som bereder ärenden till fullmäktige, verkställer fullmäktiges beslut, samordnar de kommunala nämndernas verksamhet och svarar för kommunens ekonomi.

Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet och över de kommunala bolagen och kommunalförbunden.

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Ordförande är Johan Persson (S), 1:e vice ordförande är Hanne Lindqvist (M) och 2:e vice ordförande Liselotte Ross (V).

Kommunstyrelsen har två utskott


Arbetsutskottet
bereder ärenden som rör ekonomisk planering och personal- och organisationsutveckling.

Planutskottet beslutar om prioritering av planarbete och bereder ärenden som rör fysisk översiktsplanering, mark- och exploateringsfrågor och miljö- och naturresursplanering.

Fler sidor inom kommunens organisation

Förvaltningar och bolag

Kalmar kommun har sju olika förvaltningar

Kommunalråd och oppositionsråd

Kalmar kommun har fyra kommunalråd och två oppositionsråd

Kommunfullmäktige

Kommunens "riksdag" är det högsta beslutande organet i kommunen

Revisorer

Kommunens revisorer är utsedda av fullmäktige med uppdrag att granska

Rådgivande organ

Vi samverkar med andra organisationer inom specifika områden

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 2 november 2022
Publicerad: 30 mars 2017