Kommunfullmäktiges sammanträde 24 februari 2020

1. Närvarokontroll och val av protokollsjusterare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2a. Fråga från Carl-Henrik Sölvinger (L) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Peter Akinder (S): Var är uteserveringsprogrammet, del 3? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2b. Fråga från Micael Foghagen (SD) till kommunstyrelsens ordförande Johan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Persson (S) om Coronaviruset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2c. Fråga från Petra Gustafsson (SD) till servicenämndens ordförande Johanna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Petersson (C): När blir det belysning vid lekplatsen i Bergavik? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2d. Fråga från Micael Foghagen (SD) till socialnämndens ordförande Roger Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Holmberg (S) om socialförvaltningens kompetens kring prostitution Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2e. Fråga från Christopher Dywik (KD) till kultur- och fritidsnämndens ordförande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Marianne Dahlberg (S): Vilka åtgärder planeras för att avskaffandet av Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
lokalstödet till seniorföreningarna inte ska leda till ökad ensamhet bland äldre? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2f. Fråga från Christopher Dywik (KD) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Peter Akinder (S): Dags för en översyn av Kalmar kommuns parkeringsnorm? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2g. Fråga från Björn Brändewall (L) till utbildningsnämndens ordförande Lasse
Johansson (S): Varför ingen överlämning till kommunala aktivitetsansavret?
Frågan besvaras vid nästa sammanträde

2h. Interpellation från Petra Gustafsson (SD) till samhällsbyggnadsnämndens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
ordförande Peter Akinder (S): Hur löser man parkeringsbehovet i området som Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
byggs bort? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2i. Interpellation från Annika Carlsson Wistedt (MP) till kommunalråd Ingemar
Einarsson (C): Hur hänger Kalmar med i efterfrågan på en hållbar turism?
Interpellationen överlämnas till ordförande i Destination Kalmar Lasse
Johansson (S).
Interpellationen besvaras vid nästa sammanträde

3. Kalmar kommuns preliminära bokslut 2019 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

4. Försäljning av aktier i Kalmar Öland Airport AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

5. Försäljning av del av fastigheten Norrgård 1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

6. Taxor för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
samt tillsyn och tillstånd enligt lagen om brandfarliga och Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
explosiva varor (LBE) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

7. Larm- och skyddspolicy för Kalmar kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

8. Styrdokument för Kalmar kommuns arbete med Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
krisberedskap 2019-2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

9. Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) om Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
ödehusinventering för en levande landsbygd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

10. Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) om mer öppna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
bibliotek Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

11. Motion från Annika Carlsson Wistedt (MP), Max Troendlé Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
(MP) och Daphne Thuvesson (MP) om krontäckning - Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
mål för andel yta täckt av trädkronor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

12. Valärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

13. Anmälningsärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 3 september 2021
Publicerad: 25 februari 2020