Kommunfullmäktiges sammanträde 25 januari 2021

1. Val av protokollsjusterare

2a. Fråga från Thoralf Alfson ( - ) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Peter Akinder (S): När kommer en uppdaterad vindkraftsplan till kommunfullmäktige för beslut? (ljudfil som kan sparas ner och spelas upp) Öppnas i nytt fönster.

2b. Fråga från Alexander Krasnov (KD) till kommunalrådet Liselotte Ross (V): Vad planerar Kalmar kommun att göra för att skydda våra äldre och dem som är i behov av omsorg, om man har personal som inte vill vaccinera sig? (ljudfil som kan sparas ner och spelas upp) Öppnas i nytt fönster.

2c. Interpellation från Lotta Wahlmino (L) till utbildningsnämndens ordförande Lasse Johansson (S) och ordförande i Södermöre kommundelsnämnd Magnus Uhr (S) om kommunens skolskogar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2d. Interpellation från Annika Carlsson Wistedt (MP) till ordförande i Kalmar Vatten AB Steve Sjögren (S): Hur kan renat avloppsvatten minska vattenbristen? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2e. Interpellationen utgår

2f. Interpellation från Max Troendlé (MP) till ordförande samhällsbyggnadsnämnden Peter Akinder (S) om laddning av el-och hybridbilar på Kvarnholmen? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

3. Fastställande av förändring av verksamhetsområde för Kalmar Vatten AB:s VA-anläggning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

4. Personalprogram för Kalmar kommunkoncern Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

5. Exploateringsavtal gällande fastigheten Tranan 4 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

6. Detaljplan för Tranan 4 samt del av Malmen 2:2 (gamla Liljas) Norrgårdsgärdet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

7. Motion från Petra Gustafsson (SD) med flera om att utreda en flyglinje Kalmar Öland Airport – Kastrup Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

8. Valärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

9. - Anmälningsärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2g. Interpellation från Annika Carlsson Wistedt (MP) till ordförande samhällsbyggnadsnämnden Peter Akinder (S) om Kalmars satsning på nya bostäder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Övriga länkar

Publicerad: 26 januari 2021