Kommunfullmäktiges sammanträde 26 oktober 2020

Information av kommundirektör Annette Andersson och VD Kalmar kommunbolag Ulrick Hultman om Kalmar kommuns åtgärder under pandemin. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om Kalmar Science Park AB av Louise Östlund, VD Kalmar Science Park AB. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunfullmäktiges sammanträde

1. Närvarokontroll och val av protokollsjusterare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information från Per Dahl (M) ordförande för kommunens revisorer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2a. Fråga från Alexander Krasnov (KD) till socialnämndens ordförande Roger Holmberg (S), överlämnad till kommunalråd Dzenita Abaza (S): Vilka åtgärder görs från kommunens sida för att identifiera och straffa de skyldiga och på lång och kort sikt förebygga och stävja skadegörelse, klotter, hot och droghandel? Frågan besvaras vid ett senare tillfälle.

Frågorna b, c, d och e besvaras gemensamt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2b. Fråga från Fredrik Sjömar (KD) till kultur- och fritidsnämndens ordförande Marianne Dahlberg (S): Hur ser det ut med kunskaperna i MHF A inom kultur- ­och fritidsförvaltningen? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2c. Fråga från Fredrik Sjömar (KD) till omsorgsnämndens ordförande Michael Ländin (S): Hur ser det ut med kunskaperna i MHF A inom omsorgs förvaltningen? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2d. Fråga från Fredrik Sjömar (KD) till ordförande i Södermöre kommundelsnämnd Magnus Uhr (S): Hur ser det ut med kunskaperna i MHF A inom Södermöre kommundels förvaltning? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2e. Fråga från Fredrik Sjömar (KD) till socialnämndens ordförande Roger Holmberg (S): Hur ser det ut med kunskaperna i MHFA inom socialförvaltningen? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2f. Fråga från Linda Kotanen Hallbeck (SD) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S), överlämnad till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Peter Akinder (S), angående skyddsåtgärder och förebyggande åtgärder mot afrikansk svinpest (ASF)? Frågan besvaras vid ett senare tillfälle.

2g. Fråga från Måns Linge (M) till servicenämndens ordförande Johanna Petersson (C): När återställs den tillfälliga skolgården vid Bernhardinaskolan? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2h. Fråga från Christopher Dywik (KD) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S), överlämnad till kommunalrådet Ingemar Einarsson (C): Vill majoriteten inte ha mer svensk och lokalproducerad mat på våra skolor och förskolor? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ordningsfråga från Marianne Dahlberg (S) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2i. Fråga från Christopher Dywik (KD) till utbildningsnämndens ordförande Lasse Johansson (S): Hur garanterar ni religionsfriheten i Kalmars skolor? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2j. Interpellation från Annika Carlsson Wistedt (MP) till kommunalrådet Ingemar Einarsson (C), överlämnad till ordförande i Destination Kalmar AB Lasse Johansson (S): Hur hänger Kalmar med i efterfrågan på en hållbar turism?
Interpellationen kommer att besvaras vid senare tillfälle.

2k. Interpellation från Måns Linge (M) till kommunfullmäktiges ordförande Roger Kaliff (S) om ordning för digitala möten i Kalmar kommun
Interpellationen kommer att besvaras vid senare tillfälle.

2l. Interpellation från Kajsa Hedin (M) till utbildningsnämndens ordförande Lasse Johansson (S): När anpassas skolan för hörselskadade barn? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2m. Interpellation från Max Troendle (MP) till socialnämndens ordförande Roger Holmberg (S): Vad är en "skälig levnadsnivå"? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

3. Uppdelning av verksamhetsområdet för dagvatten i Kalmar kommun

4. Plan för översyn av vattenskyddsområden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

5. Uppdatering av ABVA - Allmänna bestämmelser för brukande av Kalmar Vatten AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

6. Ytterligare utökning av kultur- och fritidsnämndens driftbudgetram för stöd till föreningslivet med anledning av coronapandemin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

7. Skattesats 2021 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

8. Kapitaliseringen av Kommuninvest Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

9. Kalmar kommuns delårsrapport januari-augusti med prognos för 2020 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

10. Uppföljning av ekonomi och verksamhet efter tertial 2 för koncernen Kalmar kommunbolag AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

11. Medborgarförslag om att vår gemensamma livsmiljö är hotad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

12. Valärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

13. Anmälningsärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 10 augusti 2021
Publicerad: 27 oktober 2020