Kommunfullmäktiges sammanträde 28 september 2020

1. Närvarokontroll och val av protokollsjusterare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ordföranden för kommunens revisorer Per Dahl (M) har ordet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2a. Fråga från Carl-Henrik Sölvinger (L) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S): När kan fullmäktige behandla ett program för uppföljning av privata utförare för mandatperioden 2019-2022? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2b. Fråga från Alexander Krasnov (KD) till socialnämndens ordförande Roger Holmberg (S), överlämnad till kommunalråd Dzenita Abaza (S): Vilka åtgärder görs från kommunens sida för att identifiera och straffa de skyldiga och på lång och kort sikt förebygga och stävja skadegörelse, klotter, hot och droghandel? Frågan kommer att besvaras vid senare tillfälle.

2c. Fråga från Kajsa Hedin (M) till ordförande i utbildningsnämnden Lasse Johansson (S), överlämnad till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Peter Akinder (S): Ska inte kommunen följa de regelverk som gäller för avstånd från handikapparkering till entrén? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2d. Interpellation från Annika Carlsson Wistedt (MP) till kommunalrådet Ingemar Einarsson (C), överlämnad till ordförande i Destination Kalmar AB Lasse Johansson (S): Hur hänger Kalmar med i efterfrågan på en hållbar turism? Interpellationen kommer att besvaras vid senare tillfälle.

2e. Interpellation från Måns Linge (M) till kommunfullmäktiges ordförande Roger Kaliff (S) om ordning för digitala möten i Kalmar kommun.Interpellationen kommer att besvaras vid senare tillfälle.

2f. Interpellation från Max Troendlé (MP) till servicenämndens ordförande Johanna Petersson (C) om odlingslotter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2g. Interpellation från Curt Gustafsson (SD) till socialnämndens ordförande Roger Holmberg (S) om hur socialtjänsten säkerställer att rätt identitet finns hos de som uppbär försörjningsstöd eller andra insatser från socialtjänsten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2h. Interpellation från Curt Gustafsson (SD) till servicenämndens ordförande Johanna Petersson (C), överlämnad till ordförande i samhällsbyggnadsnämnden Peter Akinder (S) om nedskräpning vid miljöstationer. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2i. Interpellation från Max Troendlé (MP) till socialnämndens ordförande Roger Holmberg (S): Är kostnaderna för det ekonomiska biståndet för låga? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

3. Beslut att bekräfta ingången borgensförbindelse, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
regressavtal samt garantiavtal med Kommuninvest AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

4. Ändring i lokala ordningsföreskrifter i Kalmar kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
gällande att tillåta hundar på begravningsplatser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

5. Revidering av plan- och bygglovstaxa med mät- och Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
karttaxa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

6. Parkeringsavgifter på den tillfälliga parkeringsplatsen i Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Snurrom (fastigheten Kläckeberga 10:1) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

7. Motion från Christina Fosnes (M) och John Wahlgren Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
(M) om att Kalmar behöver en ny simhall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

8. Motion från Christopher Dywik (KD) och Alexander Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Krasnov (KD) om stärkt samarbete för bättre Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
missbruksvård Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

9. Motion från Thoralf Alfsson (-) angående översyn av Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
riktlinjer för parkering i Kalmar kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

10. Valärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

11. Anmälningsärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Övriga länkar

Publicerad: 8 oktober 2020