Kommunfullmäktiges sammanträde 29 april 2019

Information från Kalmarsundsregionens renhållare (KSRR) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1. Närvarokontroll och val av protokullsjusterare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2a. Fråga från Björn Brändewall (L) till utbildningsnämndens ordförande Lasse Johansson (S): Vad har gjorts för att rekrytera fler män i förskolan? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2b. Fråga från Carl-Henrik Sölvinger (L) till socialnämndens ordförande Roger Holmberg (S): Dags att förstärka socialnämndens budget? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2c. Fråga från Christopher Dywik (KD) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Adolfson (S) om centralt beläget P-hus. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2e. Interpellation från Annika Carlsson Wistedt (MP) till samhällsbyggnads­ nämndens ordförande Mattias Adolfson (S), överlämnad till vatten-och miljönämndens ordförande Anna Thore (S), om biologisk mångfald och mera liv i Kalmar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2f. Interpellation från Björn Brändewall (L) till socialnämndens ordförande Roger Holmberg (S): Vad händer med ungdomarna om Navigatorskolan läggs ned? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2g. Interpellation från Mika Kotanen (SD) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S): Vad arenan ska användas till? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2h. Interpellation från Daphne Thuvesson (MP) till servicenämndens ordförande Johanna Petersson (C) om odlingslotter i ett grönt Kalmar. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

3. Information om årsredovisningen 2018 och möjlighet för allmänheten att ställa frågor om årsredovisningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

4. Lekmannarevisorernas granskningsrapporter för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen för år 2018 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

5. Årsredovisning och koncernredovisning 2018 för Kalmar Kommunbolag och de majoritetsägda dotterbolagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

6. Årsrapporter 2018 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

7. Kalmar kommuns årsredovisning 2018 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

8. Revisionsberättelse för 2018, revisorernas granskning av årsredovisningen 2018 samt revisorernas utvärderingsberättelse och årsrapport 2018 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

9. Köp av del av fastigheten Namnerum 10:1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

10. Fastställande av förändring av verksamhetsområde för Kalmar Vatten AB:s VA-anläggning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

11. Exploateringsavtal för del av kvarteret Visiret, Svärdet m.fl. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

12. Detaljplan för del av kvarteren Visiret och Svärdet m.fl. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

13. Detaljplan för Vesholmarna 1 med flera fastigheter, Kalmarsundsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

14. Detaljplan för del av Rinkaby 6:46 m.fl. Södra staden etapp 2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

15. Revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet i Kalmar län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

16. Motion från Måns Linge (M) - Refill Kalmar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

17. Motion från Magnus Jernetz Gustavsson (M)- Arbeta mer koncentrerat med tillgängligheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

18. Redovisning av motioner och medborgarförslag som ännu inte besvarats 2018 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

19. Återrapportering av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut 2018 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

20. Valärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

21. Anmälningsärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ärende 2h, fortsättning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2i. Interpellation från Daphne Thuvesson (MP) till servicenämndens ordförande Johanna Petersson (C): Skogen brinner! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2j. Interpellation från Micael Foghagen (SD) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S), överlämnad till kommunalrådet Liselotte Ross (V), om droganvändning bland ungdomar i Kalmar. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 10 september 2019
Publicerad: 30 april 2019