Vatten- och miljönämnden

Vatten- och miljönämnden ansvarar för strategiska vatten-, miljö- och klimatfrågor. Utom vad gäller samhällsbyggnadsnämndens ansvar för myndighetsfrågor inom ramen för miljöbalken.

Nämnden ska inom sitt ansvarsområde:

  • aktivt prioritera, formulera och kommunicera kommunens strategiska frågor
  • aktivt stödja och samverka med andra nämnder och bolag
  • ansvara för att ta fram handlingsplaner och andra styrande dokument
  • varje år lämna underlag och förslag till kommunens årliga verksamhetsplan
  • ansvara för kommunens projektverksamhet när det gäller ansökan, uppföljning och rapportering
  • samverka med Linnéuniversitetet, näringsliv, markägare och allmänhet
  • stödja Kalmarsundskommissionens arbete
  • verka för en helhet kring miljöarbetet på kort och lång sikt.

Vatten- och miljönämnden ska samverka med andra nämnder och bolag och tillsammans med ta framförändrade eller nya riktlinjer, strategier eller arbetssätt när det behövs.

Nämnden består av nio ledamöter och fyra ersättare. Kommunledningskontoret utgör förvaltning åt vatten- och miljönämnden.

Kontakt

Tidigare protokoll vatten- och miljönämnden

Vatten- och miljönämnden ansvarar för strategiska vatten-, miljö- och klimatfrågor. Utom vad gäller samhällsbyggnad