Vatten- och miljönämnden

Vatten- och miljönämnden ansvarar för strategiska vatten-, miljö- och klimatfrågor, utom vad gäller samhällsbyggnadsnämndens ansvar för myndighetsfrågor inom ramen för miljöbalken.

Nämnden ska inom sitt ansvarsområde:

  • aktivt prioritera, formulera och kommunicera kommunens strategiska frågor
  • aktivt stödja och samverka med andra nämnder och bolag
  • ansvara för att ta fram handlingsplaner och andra styrande dokument
  • varje år lämna underlag och förslag till kommunens årliga verksamhetsplan
  • ansvara för kommunens projektverksamhet när det gäller ansökan, uppföljning och rapportering
  • samverka med Linnéuniversitetet, näringsliv, markägare och allmänhet
  • stödja Kalmarsundskommissionens arbete
  • verka för en helhet kring miljöarbetet på kort och lång sikt

Vatten- och miljönämnden ska samverka med andra nämnder och bolag samt tillsammans med dem agera när det finns behov av förändrade eller nya riktlinjer, strategier eller arbetssätt.

Nämnden består av nio ledamöter och fyra ersättare. Kommunledningskontoret utgör förvaltning åt vatten- och miljönämnden.

Protokoll, kallelser och handlingar 2019

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll 2019
Kallelser 2019

Kontakt

Fler sidor inom möten, handlingar och protokoll

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige, kommunens "riksdag" är det högsta beslutande organet i kommunen.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen består av 15 politiskt tillsatta ledamöter, som bereder ärenden till fullmäktige, verkställer fullm...

Hjälpmedelsnämnden

Kalmar läns kommuner samverkar genom en gemensam nämnd kring rehabiliterings- och försörjningsverksamhet för teknis...

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens kultur- och fritidsverksamhet.

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden ansvarar för de uppgifter som kommunen har när det gäller stöd, omsorg och vård till äldre personer....

Samhällsbyggnadsnämnden

Nämnden ansvarar för planering och bygglov, gestaltning och utformning av kommunens allmänna platser och gator, mil...

Servicenämnden

Servicenämnden ansvarar för ändamålsenliga lokaler, varor, fordon, fastighetsservice, upphandlings-, transport-, ve...

Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för kommunens individ- och familjeomsorg, stöd och service till vissa funktionshindrade samt...

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd ansvarar för barnomsorg och skola, omsorg om äldre, hemsjukvården samt kultur- och fritid...

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden ansvarar för utbildning och omsorg för barn och ungdomar mellan 1-16 år.

Valnämnden

Den lokala valmyndigheten ansvarar för att genomföra allmänna val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige, va...

Kalmarsunds överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämndens uppgift är att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare.

Rådgivande organ

Många kommunala verksamheter samverkar med andra organisationer inom specifika områden.

Senast uppdaterad: 25 september 2019
Publicerad: 18 januari 2019