JavaScript inaktiverat

Många funktioner på webbplatsen kräver att man har JavaScript aktiverat. Vi kan inte ansvara för användarupplevelsen.

Upphandling och inköp

Kalmar kommun upphandlar varor, tjänster och byggentreprenader för cirka 500 miljoner per år. Upphandlingsenhetens huvuduppgift är att genomföra och samordna upphandlingar av varor och tjänster för kommunens olika verksamheter. Byggenheten genomför upphandlingar av såväl konsulter som byggentreprenörer för kommunens behov av om, till- och nybyggnation.

Upphandlingar genomförs som specifika upphandlingar eller som upphandlingar av ramavtal. Kalmar kommun har cirka 200 ramavtal som omfattar ett antal områden.

För kommunala bolag, kommunalförbund och förvaltningar som gör upphandlingar i egen regi, fungerar Upphandlingsenheten som resurs i frågor som rör lagen om offentlig upphandling.

Upphandlingsenheten samordnar ramavtalsupphandlingar med Borgholm, Emmaboda, Mörbylånga, Nybro och Torsås kommuner samt hjälper dessa vid övriga upphandlingar. Även länsövergripande upphandlingar utförs från tid till annan.

Lagen om offentlig upphandling (LOU) anger vilka regler som gäller för olika kommunala verksamheter, olika typer av upphandling samt har även differentierat kraven beroende på om upphandlingens värde är över eller under nedan angivna tröskelvärden.

Byggentreprenader 47 758 000 kr
Varor och tjänster  1  910 323 kr

Öppen upphandling

Öppen upphandling gäller vid upphandlingar med en inköpsvolym överstigande tröskelvärden och skall annonseras i EU.

Förenklad upphandling

Förenklad upphandling gäller vid upphandlingar under tröskelvärden och skall annonseras i publik databas.

Direktupphandling

Direktupphandling är ett enkelt förfarande vid upphandling upp till 534 890 kronor för varor, byggentreprenad och tjänster.

Specifika upphandlingar

Specifika upphandlingar avser enskilda objekt med bestämd leveranstid.

Ramavtal

Ramavtal är avropsavtal som sträcker sig över en tidsbestämd period.

Frågor och svar om upphandling och inköp

Frågor och svar om upphandling och inköp

LOV - Valfrihetssystem inom hemtjänsten

Du som är intresserad av att bedriva hemtjänstverksamhet kan göra det med hjälp av Lagen om valfrihet (LOV), vårt v...