Parkeringstillstånd för dig med funktionsnedsättning

Du som har betydande gångsvårigheter kan få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

Allmänna regler

Parkeringstillståndet gäller i hela landet på gator och allmänna platser. Det gäller också i de flesta europeiska länder enligt en överrenskommelse träffad mellan transportministrarna. Besked om giltighet utomlands kan erhållas från handikapporganisationer eller från respektive lands ambassad.

Parkeringstillståndet gäller inte på tomtmark där markägaren upplåter eller förbjuder parkering om inte ägaren medger det. Kontakta markägaren i varje
enskilt fall.

Giltighet

Parkeringstillståndet ger rätt att parkera:

  • under högst tre timmar i följd där lokal trafikföreskrift förbjuder parkering
  • under högst tre timmar i följd där parkering är tillåten kortare tid än tre timmar
  • under högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än tre men mindre än 24 timmar
  • på parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad under högst den tid som kan
    finnas angiven på platsen

Parkeringstillståndet ger inte rätt att parkera på plats som reserverats för visst ändamål, till exempel taxizon, vändzon, lastzon, etc.

Avgift

Parkeringstillståndet ger inte generellt undantag från skyldighet att erlägga
parkeringsavgifter. Flertalet kommuner har liksom Kalmar kommun beslutat att inte ta ut någon parkeringsavgift för personer med parkeringstillstånd.

Övrigt

Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas av innehavaren.

Vid förlust eller stöld av parkeringstillstånd är det tillståndsinnehavaren som anmäler till kommunen och polisen. Kommunen utfärdar därefter ett nytt tillstånd. Upphittat tillstånd lämnas till polisen eller den kommun som utfärdat tillståndet.

Parkeringstillståndet ska vara placerat på insidan av fordonets vindruta eller motsvarande plats på sådant sätt att framsidan av tillståndet är väl synligt utifrån.

  1. Körkort eller legitimation krävs vid hämtning av tillstyrkt tillstånd.
  2. Tillståndet utlämnas i Kalmar kommuns kontaktcenter, Östra Sjögatan 18

Missbruk av tillstånd kan medföra att det återkallas.

Vid en eventuellt förlängning av parkeringstillståndet, görs alltid en ny bedömning/prövning. Därför kan Kalmar kommun komma att kräva nya intyg och handlingar.

Personuppgifter

Personuppgifter i ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad ska behandlas enligt Lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten samt Personuppgiftslagen (PuL).

Fler sidor inom funktionsnedsättning

Hjälpmedel och bostadsanpassning

För dig med funktionsnedsättning kan det vara aktuellt med hjälp för att underlätta din vardag.

Psykisk funktionsnedsättning

Du som har en psykisk funktionsnedsättning har rätt till vård, stöd och service

Stöd och insatser

Insatser enligt LSS

Senast uppdaterad: 15 augusti 2018
Publicerad: 15 maj 2017