POSOM - Psykiskt Och Socialt Omhändertagande

I Kalmar kommun finns en beredskap för psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM) med representanter för kommunen, polisen, sjukvården och kyrkan.

När används POSOM?

Vid akut händelse inom Kalmar kommun, eller där kalmarbor är inblandade och psykosocial hjälp behövs och normal organisation bedöms vara otillräcklig.

Hur larmas POSOM-gruppen?

Enligt särskild upprättad larmlista via SOS alarm 112

Vad gör POSOM-gruppen när den samlats?

  • Får lägesorientering av polis, sjukvård och brandkår.
  • Orienterar sig om vidtagna eller planerade åtgärder från övriga myndigheter.
  • Bedömer behovet av ytterligare åtgärder.
  • Upprättar kontakt med sina organisationer.
  • Planerar och beordrar vid behov vidare åtgärder (till exempel, informationsinsatser
    till allmänhet och egen personal).
  • Utvärderar insatserna.

Samverkande organisationer

Sjukvården, i första hand psykiatriska akutmottagningen, barn och ungdomspsykiatriska kliniken, delar av öppenvårdspsykiatrin, kuratorer och psykologer samt sjukhuskyrkan som engageras i det psykologiska och psykiatriska omhändertagandet av drabbade.

I kommunen har kommunstyrelsen det yttersta ansvaret i såväl fred som krig för att alla som vistas i kommunen får erforderlig hjälp och stöd.

Brandkårens primära uppgifter är att rädda liv, begränsa olyckans omfattning samt att ansvara för ledningsfunktionen i räddningsarbetet.

Socialförvaltningen, skolförvaltningarna och omsorgsförvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorg, barnomsorg och skola samt äldre- och handikappomsorg, som alla kan bli involverade i omsorgsarbetet vid olyckor och
katastrofer. Skolförvaltningarnas personal och elever kan direkt och indirekt bli berörda vid större olyckor. Förvaltningarna har stora resurser att sätta in i POSOM-arbetet.

Polisens huvuduppgift vid olyckor och katastrofer är ordning, säkerhet och brottsutredning, vilket kan omfatta allt från avspärrningar, vittnesförhör till identifierings- och registreringsarbete. Det är vanligt att anhöriga och andra kontaktar polisen för att få eller lämna information.

Kyrkan kan ha en viktig roll såväl i det akuta skedet som i uppföljningsarbetet. Kyrkan fyller ofta ett behov av trygghet och kontinuitet i en kaotisk situation. Kyrkans närvaro och ritualer kan underlätta sorgearbetet för de drabbade.

Behovet av samverkan

Representanter från de här organisationerna har bedömt att det är viktigt att tillsammans planera för samverkan samt psykiskt och socialt omhändertagande av människor vid stora olyckor och katastrofer. Alla parter har varit överens om att genom planering och samverkan effektivt utnyttja befintliga organisationer, deras nätverk och resurser.

Vid större olyckor kan du komma i kontakt med POSOM-gruppen via Kalmar
kommuns kontaktcenter 010-352 00 00 eller via SOS 112.

Socialjouren

Socialjouren handlägger akuta socialtjänstärenden i nära samverkan med fältverksamheter, polis och andra berörda myndigheter efter kontorstid. Bedriver
rådgivning och myndighetsutövning. 010-352 00 00 eller SOS 112.

Region Kalmar län stödgrupper

Region Kalmar län motsvarighet till kommunens stödgrupper är psykisk katastrofledningsgrupp, PKL. Den ingår i Region Kalmar läns verksamhet och består av psykologer, psykiatriker och kuratorer.

Kontakt

Fler sidor inom kris och beredskap

Elmarknaden och höga elpriser

Här kan du hitta information om elbristen.

Hemberedskap

Alla medborgare har ett eget personligt ansvar för sin egen och sina näras säkerhet

Information vid kris

När en kris händer är det bra att ha koll på vart du hittar information från oss.

Olika krishändelser du kan förbereda dig inför

Information om vad du behöver tänka på inför olika krishändelser.

Skyddsrum

Om skyddsrum, vart du kan hitta dem och vem som ansvarar för dem.

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 6 mars 2024
Publicerad: 12 juni 2017