Norra länken

Visionsbild över bussgatan genom Norrlidsparken.

Bilden visar hur bussgatan skulle kunna gå genom aktivitetsparken i Norrliden.

Projektet Norra länken är ett stadsutvecklingsprojekt med många syften. Genom en ny busslinje kopplas Snurrom och den nya bad- och friskvårdsanläggningen ihop med Kalmar centrum.

Samtidigt kan den nya busslinjen bidra med mer närvaro och trygghet längs den nya sträckningen.

Eftersom Snurrom växer behövs mer kollektivtrafik i området. Om några år kommer även Kalmars bad- och friskvårdsanläggning att ligga här vilket innebär att många vill resa hit. Genom en ny stomlinje som knyter samman Snurrom-Norrliden-Berga-Djurängen-Oxhagen med Kalmar Centrum får kollektivtrafiken utökad kapacitet. Den nya dragningen ger även avlastning till Norra vägen.

Detta vill vi

  • Koppla ihop Snurrom med Kalmar centrum.
  • Skapa en ny busslinje i nord-sydlig riktning för att fler ska kunna åka buss.
  • Skapa en busslinje som når nya målgrupper och kopplar ihop
    områden som idag har sämre tillgång till kollektivtrafiken.
  • Att den nya linjen ska uppfylla Kalmar länstrafiks krav på stomlinje. Det betyder att den ska ha regelbunden trafik var tjugonde minut, restid under trettio minuter och nå nya målpunkter.
  • Att linjen ska fungera bra tillsammans med buss 401 som går längs Norra vägen.

Förslaget

För att kunna uppfylla alla kraven på en bra ny busslinje behövs nya bussgator. Vi har tittat på olika alternativ var dessa ska gå för att linjen ska bli så bra som möjligt och kommit fram till det här förslaget. Den föreslagna sträckningen kan delas upp i tre delprojekt, som redan bedömts genomförbara. Det rör sig om förlängning av Vänskapens väg, genomfart Norrliden och genomfart Berga centrum.

  • Förlängningen av Vänskapens väg är en del av planprogrammet för Snurrom, som är under framtagande.
  • Förstudien för genomfart Norrliden resulterade i en rekommendation av en bussgata genom aktivitetsparken i Norrliden, via Röda gatan och Två Bröders väg. Ursprungligen fanns nio olika alternativ till passager. Den valda sträckningen genom parken försöker minimera de negativa effekterna på grön- och lekytorna samtidigt som den uppfyller många andra syften. Ett efterlängtat syfte, inte minst från boende, är det ökade flödet av människor i området. Detta bidrar till att ytterligare integrera området i stadsbilden och höja tryggheten.
  • Den mest optimala lösningen för genomfart Berga centrum är en 120 meter ny bussgata mellan Burgundsvägen och Rimsmedvägen, väster om Berga Centrum.
Förslag på linjedragning för buss 406.

Förslag på linjedragning för ny busslinje.

Busslinje 406 sträckan Berga Centrum (i söder) till Snurrom (i norr).
1. Ny vänd-/ändhållplats i Snurrom, enkelriktad busshållplats
2. Ny hållplats (bad- och friskvårdsanläggning), båda riktningar
3. Ny hållplats ”nord-ost Snurrom”, båda riktningar
4. Ny hållplats ”sydöst Snurrom”, båda riktningar
5. Ny hållplats Björkenäsvägen, båda riktningar
6. Befintlig hållplats Vänskapens Väg: i riktning norr flyttas och förlängs, i riktning söder förlängs
7. Befintlig hållplats Två Bröders Väg: båda lägena förlängs
8. Ny hållplats Aktivitetsparken, båda riktningarna, entré/avslut enkel bussgata
9. Ny hållplats Röda Gatan, båda riktningarna, cirka 120 meter från entré/avslut enkel bussgata
10. Ny hållplats Berga Centrum läge C och D, båda riktningar
Fet vägmarkering är nya bussgator eller vägar inom projektet Norra Länken.

Bilden visar gång- och cykelvägar i förhållande till den planerade nya busslinjen.

Bilden visar gång- och cykelvägar i förhållande till den planerade nya busslinjen.

Befintligt cykelnät (i rött) i förhållande till ny busslinje 406 (blått) sträckan Berga Centrum-Snurrom
1. Ny GC båda ömse sidor av nya Vänskapens Väg och Värsnäsvägen
2. Ny GC från Aktivitetsparken till Röda gatan
3. Säker överfart GC vid hållplats
4. Säker överfart GC vid ny hållplats
5. Säker överfart GC vid ny hållplats
6. Säker överfart GC vid hållplats Björkenäsvägen
7. Säker överfart GC aktivitetspark norr/anslutning till ny hållplats
8. Säker överfart GC aktivitetspark söder/anslutning till skola/förskola
9. Säker överfart GC Röda gatan, GC korsar busslinje
10. Säker överfart GC Säfströms väg, anpassning av befintlig överfart
11. Säker överfart GC Berga Centrum, anpassning av befintlig överfart

Vad händer nu?

I maj 2022 meddelade Trafikverket att projektet Norra vägen erhåller medfinansiering med maximalt 50% genom det så kallade stadsmiljöavtalet. I enlighet med inriktningsbeslut i samhällsbyggnadsnämnden startas därför projekteringen av Norra Länken. Beslut om genomförande fattas slutligen av kommunfullmäktige. Om projektet får ett genomförandebeslut kan det bli aktuellt att genomföra Norra Länken tidigast 2023-24. I så fall skulle den nya bussen kunna börja gå i slutet av 2024.

Kontakt

Om du har frågor eller synpunkter kan du höra av dig till:
Robert Dahlström, mobilitetschef: 010-352 00 00, robert.dahlstrom@kalmar.se
Christer Olsson, infrastrukturstrateg: 010-352 00 00, christer.olsson@kalmar.se

Fler sidor inom hållbart resande i kalmar kommun

Hållbart resande i Smedby

Nu genomför vi några förändringar för att öka det hållbara resandet till och från Smedby.

Kalmar cykelgarage

Vi satsar på att göra Kalmar till en ännu bättre cykelstad.

Projekt Hållbara resval

Projektet Hållbara Resval är nu avslutat

Satsningar på cykelinfrastruktur 2021-2023

Vår satsning på att utveckla och förbättra gång- och cykelinfrastrukturen går vidare.

Senast uppdaterad: 25 april 2023
Publicerad: 15 juni 2022