Vanliga frågor om snöröjningen i Kalmar

Kalmar kommun har ständig beredskap från november till mitten av mars för att underlätta framkomligheten på kommunens gator och vägar. 3 300 000 kvadratmeter vägar och cykelvägar ska plogas när snön kommer och alla arbetar så snabbt det bara går.

Tack för att du underlättar vårt arbete!

Plogbilen kommer, exakt när är svårare att svara på.

Bussgator och infartsleder börjar röjas vid 3 centimeter, gång- och cykelbanor vid 5 centimeter och bostadsgator vid cirka 10 centimeter beroende på väderförhållandet. Målet är att de större vägarna ska ha röjts innan morgontrafiken.

Först kör vi prioriterade gator, busslinjer, Kvarnholmen och prioriterade gång- och cykelleder. När det har snöat 10 centimeter och det fortsätter att snöa så röjs hela kommunen.

Samtliga snöröjningsdistrikt ska snöröjas och vara klara inom 24 timmar efter snöfallets upphörande.

Kommunen har förutom egna plogbilar ett stort antal entreprenörer som plogar gatorna för kommunens räkning.

Det är fastighetsägarens skyldighet att snarast avlägsna snö och is som är till olägenhet för gångtrafiken och att vid halka skyndsamt sanda eller på annat sätt motverka halka på trottoarerna. Det är också fastighetsinnehavaren som ska sopa upp och föra bort sand från trottoaren. Snön ska läggas på den egna tomten och inte ut på gatan.

Det är ditt ansvar som fastighetsägare. Kommunen skottar inte framför brevlådan som ska stå i eller innanför tomtgräns. Det gäller även plats för sopkärl som ska tömmas.

Ja, tyvärr. För plogbilen finns inget annat rimligt alternativ när vägen ska plogas. Vi kan inte heller beakta enskilda önskemål om den egna infarten. Att röja undan snön framför din infart är ditt ansvar som fastighetsägare, även om snövallen har uppstått efter plogbilen.

Snön på vägbanan som plogbilen plogar bort måste ta vägen någonstans och av utrymmesskäl hamnar en del av snövallen på gångbanorna. Fastighetsägaren ansvarar för att skotta och halkbekämpa för gående mellan den upplogade snövallen och tomtgränsen.

Att snöröja på gator med mycket bilar är svårt. Det bästa är om du parkerar på fastighetsmark eller där det redan är plogat. Respektera den parkeringstid som gäller och den tillfälliga skyltning som kan förekomma vid större snöröjningsinsatser.

För att underlätta snöröjning kan tillfälliga p-förbud införas på parkeringar.
Insnöade bilar som inte följer gällande parkeringstider riskerar att bötfällas och bogseras bort enligt lagen om flyttning av fordon.

Du som fastighetsägare är ansvarig för att omedelbart ta bort istappar och förhindra snöras från din fastighet. Det räcker inte med att sätta upp en varningsskylt eller spärra av trottoaren, arbetet ska påbörjas utan dröjsmål.

Saltning sker främst på huvudleder och bussgator. Gång- och cykelbanor samt branta backar, med mera, halkbekämpas vid behov. Övriga gator halkbekämpas normalt inte.

Kalmar kommuns planering av vinterväghållning är både jämställd och jämlik eftersom den utgår från trafikmönster hos gående, cyklister, bussåkare och bilister. Regelbundet genomförda resvaneundersökningar beaktas som en del i arbetet för ett jämställt och jämlikt samhälle.

Den senaste resvaneundersökningen visade att :

  • 70 procent av kvinnorna samåker eller kör bil
  • 78 procent av männen samåke
  • 3 procent av männen cyklar
  • 14 procent av kvinnorna åker buss
  • 7 procent av männen åker buss

Enligt kommunens målbeskrivning påbörjas snöröjningen vid 3-7 centimeter och fortsatt snöfall. Bussleder prioriteras, därefter huvudgator, tillfartsleder, Kvarnholmen, skolvägar samt gång- och cykelleder. Snöröjning sker samtidigt på bussleder, busshållplatser och gång- och cykelvägar.

Saltning görs ofta i förebyggande syfte. När vi har fått en väderprognos om att det ska bli minusgrader kan vi åka ut och salta innan det fryser. När det saltas förebyggande går det inte åt lika mycket salt som när saltet ska tina en redan isbelagd gata, vilket är bättre för miljön och för fordonen som kör på vägarna.

Fler sidor inom renhållning och snöröjning

Istappar

Du som fastighetsägare har en skyldighet att ta bort istappar och snö från taken skyndsamt.

Sandning

Som fastighetsägare är du skyldig att snöröja och sanda gångbana eller gångbaneutrymme utanför din fastighet.

Sandsopning 2024

Vårsopningen 2024 pågår vecka 11-20. Arbetet påverkas av vädret.

Städning och renhållning

Sopningsarbetet följer ett rullande schema med början på våren.

Senast uppdaterad: 13 juni 2023
Publicerad: 2 oktober 2017