Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Allmänna bestämmelser - Stöd till föreningslivet

Kultur- och fritidsnämnden ger stöd till föreningar som uppfyller de allmänna bestämmelserna samt bestämmelser för respektive stödkategori. Stödet ska täcka en del av föreningens kostnader.

Allmänna bestämmelser

Medlemmarna i en stödberättigad förening måste därför själva, genom medlemsavgifter och egna arbetsinsatser, stödja föreningens verksamhet. Stödets storlek kan variera och är beroende av den budget som kommunfullmäktige årligen anvisar kultur- och fritidsnämnden. Ingen förening garanteras automatiskt stöd. All barn- och ungdomsverksamhet skall vara alkohol- och drogfri.

Kultur- och fritidsnämnden kan i särskilda fall göra undantag från dessa bestämmelser, t.ex. vid uppdrag från komunfullmäktige eller till förening som av kultur- och fritidsnämnden bedöms bedriva särskilt viktig verksamhet.

Stödberättigad förening

Ekonomiskt stöd kan utgå till en allmännyttig ideell förening som

 • har sitt säte i Kalmar kommun och bedriver verksamhet inom kultur- och fritidsområdet
 • bedriver en verksamhet som präglas av demokratiska värderingar, är öppen för alla och stämmer överens med inriktningen i det kultur- och fritidspolitiska programmet
 • har stadgar som godkänts av föreningens årsmöte
 • har en vald styrelse
 • upprättat medlemsförteckning
 • har minst 10 medlemmar
 • har en årlig medlemsavgift med lägst 50 kronor per medlem
 • uppfyller bestämmelserna för respektive stödkategori
 • är ansluten till en riksorganisation inom sitt verksamhetsområde
 • erhållit organisationsnummer av Skatteverket
 • innehar bank- eller plusgiro

Ej stödberättigad förening

 • ekonomisk förening och andra ideella föreningar som har till syfte att tillvarata enskilda medlemmars ekonomiska eller andra enskilda intressen
 • politiska föreningar, fackföreningar, personalföreningar, byalag samt samfällighetsföreningar
 • fritidsgårds-, student- och föräldraföreningar samt religiösa församlingar och samfund
 • riksorganisationer, distriktsorganisationer och stiftelser

Granskning

Förening som får stöd är skyldig att ge kultur- och fritidsnämnden insyn för att kunna granska verksamheten. Oriktiga uppgifter i ansökan eller felaktig användning av erhållna medel kan påverka kommande års stöd samt medföra återbetalningsskyldighet.

I det fall en förening som erhåller stöd uppvisar obestånd under längre tid förbehåller sig kultur- och fritidsnämnden rätten att av föreningen erhålla en plan på hur obeståndet kommer att hanteras.

Försummelse gällande betalning av hyror eller avgifter medför att kultur- och fritidsnämnden kan besluta att föreningen inte längre ska vara stödberättigad, alternativt avstängas från vidare förhyrning av lokaler.

Ansökan

Ansökan om stöd lämnas av föreningens styrelse digitalt via kalmar.se/foreningsstod För sent inkommen ansökan kommer inte att behandlas.

Dispens kan lämnas om föreningen ansöker om detta skriftligt, senast sista ansökningsdag. Vid ansökan bifogas de handlingar som krävs för respektive stödkategori.

Beviljade stöd utbetalas endast till förenings plus- eller bankgiro.

Följande handlingar skall årligen lämnas senast i anslutning till stödansökan:

 • årsmötesprotokoll
 • verksamhetsberättelse
 • balans- och resultaträkning
 • revisionsberättelse

Föreningsregister

En förening kan, även om stöd inte erhålls från kommunen, finnas med i kommunens föreningsregister.

För att finnas med i registret ska följande kriterier uppfyllas:

 • föreningen är en allmännyttig förening som är öppen för alla
 • föreningen är uppbyggd enligt demokratiska principer och vilar på demokratisk grund
 • föreningen har sitt säte och bedriver sin huvudsakliga verksamhet i Kalmar kommun
 • föreningen har antagit skriftligt utformade stadgar och sänt in dessa till kultur- och fritidsförvaltningen
 • föreningen ska årligen ha årsmöte och senast två månader efter årsmötet ha uppdaterat sina föreningsuppgifter i ”webbförening” på www.kalmar.se
 • förening ska, om kommunen begär detta, lämna kopior av senaste årsmötesprotokoll med tillhörande handlingar

Fler sidor inom föreningsstöd

Nya rutiner för ansökan om föreningsstöd

Från och med 2020 ska alla ansökningar om föreningsstöd skickas in digitalt via kommunens webbplats

Stöd till föreningar för seniorer

Här finns mer information kring stöd till föreningar för seniorer

Stöd till bygdegårdar, Folkets hus och parkföreningar

Läs mer om stöd till bygdegårdar, Folkets hus och parkföreningar

Stöd till föreningar för funktionsnedatta

Mer information till föreningar för funktionsnedsatta.

Stöd till hembygdsföreningar - verksamhetsstöd

Här hittar du mer information kring stöd till hembygdsföreningar

Stöd till barn- och ungdomsföreningar - aktivitets- och ledarstöd

Här finns mer information kring stöd till barn- och ungdomsföreningar

Stöd till arrangemang - ideella föreningar

Läs mer om stöd till arrangemang - ideella föreningar

Stöd till kulturföreningar - lokalstöd

Mer information kring lokalstöd till kulturföreningar hittar du här

Stöd till barn- och ungdomsföreningar - lokalstöd

Här kan du läsa mer om lokalstöd till barn- och ungdomsföreningar

Stöd till projekt - ideella föreningar

Här kan du läsa mer om stöd till projekt - ideella föreningar

Stöd till kulturföreningar - verksamhetsstöd

Här hittar du information för verksamhetsstöd till kulturföreningar

Stöd till säker och trygg förening

Läs mer om stöd till säker och trygg förening

Stöd till nystartad förening

Läs mer om stöd till nystartade föreningar

Stöd till projekt - Kulturprojekt för övriga kulturaktörer

Mer information om stöd till kulturprojekt hittar du här

Stöd till studieförbund

Här kan du läsa mer om stöd till studieförbund

Publicerad: 2 juni 2020