Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Riktlinjer för reklam vid kommunala idrottsanläggningar i Kalmar kommun

Omfattning

 • Riktlinjen gäller kommunalt ägda idrottsanläggningar.
 • Riktlinjen gäller både inom- och utomhusanläggningar.
 • Om föreningen önskar placera reklam på andra platser, skall detta alltid godkännas avkultur- och fritidsförvaltningens anläggningsansvarig.

Grundprinciper

 • Alla berörda föreningar ska ha möjlighet att sälja egen arenareklam.
 • Föreningen äger kostnadsfritt rätt att sätta upp arenareklamen och reklamintäkternatillfaller i sin helhet föreningen.
 • I idrotts- och gymnastikhallar i anslutning till skolor samt i Äventyrsbadet ochSportcenters A-hall får ingen fast arenareklam sättas upp permanent.
 • Tillfällig reklam (banderoller, lösa skyltar med mera) vid matcher, tävlingar och andraarrangemang får förekomma och plockas bort efter arrangemangets slut.
 • Föreningar äger rätt att sätta upp klubbemblem, föreningsnamn och föreningsloggor i deanläggningar där föreningen har sin huvudsakliga verksamhet. För detta gäller övrigatillämpliga punkter i detta dokument.
 • På de anläggningar där elitverksamhet förekommer får elitklubben av praktiska skäl ha sinarenareklam uppe permanent.
 • Arenareklam på lös utrustning, inventarier eller maskiner såsom innebandysarg,bordtennishagar, ismaskin och dylikt får förekomma. Om materialet ägs av Kalmarkommun måste en diskussion först tas med kultur- och fritidsförvaltningensanläggningsansvarig. Vid flera föreningar på samma anläggning gäller punkterna nedanunder det avsnittet.
 • All reklam ska följa de anvisningar om skyltarnas utformning och placering som kultur- och fritidsförvaltningen har för respektive anläggning. Skyltar får inte sättas upp så att dehindrar möjlighet till att sköta anläggningen eller att anläggningens brandskydds- samtsäkerhetskrav påverkas
 • All form av ansökan om bygglov, tillstånd eller motsvarande ansvarar föreningen för, såäven eventuella kostnader som tillkommer på grund av detta.
 • Kultur- och fritidsförvaltningen har rätt att kräva borttagning av arenareklam föreventuell annan verksamhet t ex vid speciella arrangemang. Huvudarrangören ansvararför täckning eller nedtagning av arenareklamen vid dessa arrangemang, samt återställningefter arrangemangets slut.
 • All eventuell reklamskatt betalas av föreningen/arrangören.
 • Förening som genom avtal eller överenskommelse har fasta skyltar ska själva ansvara föruppsättning och nedtagning.
 • Föreningarna åtar sig att väl vårda och underhålla uppsatt arenareklam.
 • Fast reklam ska tas bort av föreningen då sponsoravtalet upphör.
 • Skyltar som inte är placerade på rätt plats kan tas bort av kommunen och kostnad förarbete debiteras föreningen.
 • Kultur- och fritidsförvaltningen fråntar sig allt ansvar om reklamen skulle skadas ellerorsaka skada, såvida skadan inte beror på kultur- och fritidsförvaltningens fel ellerförsummelse.
 • Vid eventuell skada på anläggningen förorsakad av arenareklam är föreningenbetalningsansvarig för återställandet av anläggningen.
 • Vid eventuella tvister mellan föreningar, avgör kultur- och fritidsförvaltningen.
 • Kultur- och fritidsförvaltningen avgör vad som är elitverksamhet, om tvist i frågan
  uppstår.
 • Föreningen ska följa respektive specialförbunds (SF) eller specialdistriktsförbunds (SDF) bestämmelser angående arenareklam. Föreningen ansvarar för att dessa bestämmelser uppfylls.


Flera föreningar i eller på samma idrottsanläggning

 • Ett samarbetsavtal måste upprättas mellan berörda föreningar. I samarbetsavtalet gör föreningarna själva upp om hantering av antal reklamplatser, ekonomisk fördelning, vad som händer vid eventuella skador orsakade av ena föreningen, säkerhetsfrågor, tillverkning, täckning, uppsättning, nedtagning samt annat handhavande.
 • På de anläggningar där elitverksamhet förekommer, får elitklubben av praktiska skäl ha sin arenareklam uppe permanent. Övriga föreningar får sätta upp sin arenareklam vid respektive tävlings-/arrangemangstillfälle. Elitklubbars arenareklam får täckas över av andra föreningar vid aktuellt tävlings-/arrangemangstillfälle. Detta gäller endast om ingen annan överenskommelse görs mellan föreningarna enligt punkten ovan.
 • Om flera elitföreningar verkar på samma anläggning ska överenskommelse göras mellan föreningarna och kultur- och fritidsförvaltningen.

Reklamens innehåll och budskap

 • Innehållet i den reklam som sätts upp skall vara i överensstämmelse med Kalmar
  Kommuns värdegrund. Det innebär att det inte får förekomma reklam och budskap som främjar bruk av alkohol, narkotika, doping eller tobak.
 • Reklam får inte innehålla religiösa eller politiska budskap.
 • Reklam får inte vara stötande eller diskriminerande mot kön, könsidentitet eller
  könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.


Arenanamn

 • Varje förening ges möjlighet att, vid egna arrangemang och evenemang, tillfälligt lägga till ett reklamnamn till dess officiella namn tex; Kalmar Vatten Arena – Gröndals IP eller Kalmar Hamn Arena – Kalmar Sportcenter. Det är inte möjligt att ta bort det officiella namnet och avtalet mellan förening och sponsor ska godkännas av kultur- och fritidsnämnden.
 • Eventuella förfrågningar om framtida permanenta arenanamn hanteras av kultur- och fritidsnämnden

Fler sidor inom idrottsanläggningar

Allmänhetens åkning

Kalmars ishall heter Iffehallen och här kan även allmänheten åka skridskor

Boka anläggning, hur går det till?

Här får du veta mer om hur du bokar våra anläggningar

Gymnastikhallar

Vi har flera gymnastikhallar som kan bokas

Ny bad- och friskvårdsanläggning

Vi planerar för en ny bad- och friskvårdsanläggning i Snurrom

Sporthallar

Alla sporthallar i kommunen och deras storlek

Utomhusanläggningar

I Kalmar finns många utomhusanläggningar som nyttjas av föreningar

Publicerad: 23 april 2020