Diskriminering och kränkande behandling på förskolan Trekanten

En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Alla elever i förskolan ska ha samma rättigheter – flickor som pojkar och oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder.

Förskolan Trekantens Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pdf, 506.5 kB.