Värdegrund på Djurängsskolan

På Djurängsskolan skapar vi goda relationer genom att vi bemöter varandra med omtanke och respekt.

Elevernas trygghet och trivsel är avgörande för resultaten. Skolan har en plan mot diskriminering och kränkningar, där vi beskriver vårt arbete och vår nolltolerans mot alla former av kränkningar.

Vi har närvarande vuxna under hela skoldagen för att skapa en trygg miljö för
lärande. Våra fritidspedagoger jobbar aktivt för att rasterna ska bli lustfyllda, roliga och trygga. De erbjuder eleverna olika sorters aktiviteter under rasterna. Detta för att skapa goda relationer mellan våra elever även över klassgränserna.

Skolan har en trygghetsgrupp som arbetar både förebyggande och stödjande på skolan. Vi följer aktivt upp de elevenkäter om trivsel och trygghet som alla elever
besvarar en gång per år.

I skolans elevråd får eleverna möjlighet att vara med och påverka sin skolgång.

Fler sidor inom resultat och metoder på djurängsskolan

Vision och mål på Djurängsskolan

Vi vill att våra barn och elever ska känna en trygghet under hela dagen och under alla dagens lärmoment

Modersmål, hemspråk på Djurängsskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Senast uppdaterad: 28 oktober 2020
Publicerad: 7 augusti 2020