Stöd, hälsa och trygghet på Esplanadskolan

Alla elever behöver stöd i sin utveckling. En del elever behöver mer hjälp än andra för att klara skolarbetet. Behovet av stöd kan ha fysiska, psykiska, sociala eller helt andra skäl. Det kan vara tillfälligt stöd eller bestå under hela skoltiden.

Central elevhälsa

Den kommunala elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser

Trygghet och säkerhet på Stöd, hälsa och trygghet på Esplanadskolan

Ett gemensamt synsätt angående trygghet och trivsel finns på hela skolan och vi följer de ordningsregler som finns

Fotografering i skola och förskola

Man ska alltid vara försiktig när det gäller bilder på barn

Olycksfallsförsäkring

Alla elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Kalmar kommuns verksamhet är olycksfallsförsäkrade genom Protect

Sekretess i skolan

Sekretesslagen skyddar information om barns, ungdomars och deras anhörigas personliga förhållanden